สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


Logistic and Supply Chain

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  

ที่ปรึกษา 5ส


จุดมุ่งหวังในการนำกิจกรรม 5 ส. มาบริหารในองค์กร

   กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. หมายถึง
   1. สะสาง: การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นขจัดออกไป
   2. สะดวก: การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้
   3. สะอาด: การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ
   4. สุขลักษณะ: การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
   5. สร้างนิสัย: การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

ความสําคัญของ 5 ส
   5 ส เป็นหลักเบื้องต้น / พื้นฐานเพื่อทําให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดปลอดภัย น่าอยู่
น่าทํางาน
   1.มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการเพิ่มผลผลิต
   2.มีความเกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรและเวลา
   3.มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือของผู้รับบริการ
   4.มีความเกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะ
   5.มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทํางานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน

รูปแบบโครงการให้การปรึกษาและฝึกอบรม
   1.กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมและให้การปรึกษา 1 รอบกิจกรรมภายในระยะเวลา 8 เดือน
   2.ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เข้ามาอบรมให้ความรู้ และเป็นผู้แนะนำ (coach) ในการดำเนินโครงการร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
   3.ผู้บริหารระดับสูง (ประธานบริษัทฯ) เป็นประธานโครงการ เพื่อสนับสนุนและมุ่งมั่นให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
   4.ผู้บริหารระดับสูง (ประธานบริษัทฯ) ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน และผู้ตรวจประเมิน 5 ส. ตามที่ ที่ปรึกษา (consultant) แนะนำ เพื่อรับผิดชอบในการรณรงค์ ปรับปรุงและตรวจสอบ ทุกฝ่าย/แผนก และหน่วยงาน และติดตามประเมินผล ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ปรึกษา
   5.องค์กรต้องจัดหาบุคลากร ที่เป็นหน่วยงานหลักและผู้ประสานงาน (coordinator)  ในการศึกษาระบบกิจกรรม 5 ส. จากที่ปรึกษาทุกขั้นตอน อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรทั้งหมด ประชาสัมพันธ์ สร้างแจงจูงใจ แก่พนักงาน
   6.บริษัท ฯ ทำหน้าที่ในการ วางแผนโครงการ อบรม   เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ และวางระบบให้  กิจกรรม 5 ส. สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้

เป้าหมายโครงการ
   1.สถานที่ทำงานมีความ เป็นระเบียบ เรียบร้อยตามหลักมาตรฐาน 5 ส. และบริษัทฯ มีมาตรฐาน 5 ส. 1 ฉบับ
   2.พนักงานและบุคลากรมี จิตสำนึกทัศนคติและมีระเบียบ วินัยมากขึ้น ผลการตรวจประเมินคะแนน 5 ส. ต้องมากกว่า 70% ทุกพื้นที่
   3.มีการคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส. ของบริษัทฯ ทั้งระดับบริหารและพนักงาน 2 ทีม
   4.ดำเนินกิจกรรมครบทุกขั้นตอน 5 ส. (สะสาง, สะดวก,สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ที่มีการตรวจประเมินแข่งขันโดยคณะกรรมการ 5 ส. ของบริษัทฯ และประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี และใช้เป็นรูปแบบมาตรฐาน 5 ส. ขององค์กรต่อไป
   5.มีการนำกิจกรรม 5 ส. ไปปรับปรุงระบบการทำงานสู่การเพิ่มผลผลิต ที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างน้อย100,000 บาท
 

step ขั้นตอน M1 M2 M3 M4 M5 M6
Plan 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องกิจกรรม 5 ..          
  2. ผู้บริหารสูงสุดกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ..          
  3. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะดำเนินกิจกรรม 5 ..          
  4.ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การใช้ 5ส ในสถานประกอบการ ..          
  5.อบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม และพนักงาน ..          
  6.แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ   ..        
  7.จัดทำมาตรฐาน 5 ส และ รายการตรวจประเมิน   .... ..      
  8.จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเวลาทำ 5ส แต่ละโซน     ..      
Do

9.ดำเนินการทำ (Big Cleaning Day) โดยเน้นให้เกิด สะสาง สะดวก สะอาด และดำเนินการทำความสะอาดตามอำนาจหน้าที่
- ดำเนินกลยุทธ์ป้ายแดง
- เริ่มดำเนินกิจกรรม 5สประจำวัน

- ถ่ายรูปเปรียบเทียบก่อน-หลังดำเนินกิจกรรม

   ..
..
..


.....
..
......
..
.....
..
Check 10. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 5       ..    
  11. อบรมให้ความรู้คณะผู้ตรวจประเมิน       ..    
  12. จัดทำแผนการตรวจประเมิน       ..    
  13.ดำเนินการตรวจประเมินตามแผนและสรุปผลการตรวจประเมิน
- ระดับ1 พนักงานตรวจสอบด้วยตนเอง (ทุกวัน)
- ระดับ2 ผู้ตรวจประเมินตรวจ (ทุกเดือน)
- ระดับ3 TOP ตรวจ ( 6 เดือนครั้ง)
      ......
..

......
..
..
......
..
  14.สื่อสารผลการตรวจประเมินจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์         .. ..
Action

15. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข/ประชุมทบทวนการบริหารกิจกรรม

        .. ..

ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้คำปรึกษา
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

ที่ปรึกษา 5ส