สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( ปฏิบัติ 3วัน)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

อบรมสัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
12 STEP สำหรับติดตั้งระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ในองค์กร


ขั้นตอนแรกของการทำกิจกรรม TPM คือ การตัดสินใจที่จะนำกิจกรรม TPM เข้ามาใช้ในองค์การของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม พร้อมที่สนับสนุนพนักงานทุกคนในการทำกิจกรรม และประกาศให้พนักงานทราบทั่วทั้งบริษัท โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัท เช่น การประชุมประจำปี โปสเตอร์ บอร์ดข่าวสาร เสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น6 BIG LOSSES ที่ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

หากจะถามว่าในกระบวนการผลิตของเรามีความสูญเสียอะไรบ้าง เชื่อว่าทุกท่านที่อ่านบทความนี้คงสามารถนั่งเขียนลงกระดาษได้เป็นหน้าๆ แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าการมองเห็นปัญหาของคนในองค์กรเหมือนกันหรือไม่? ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของความสูญเสียหลักที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะ (6 BIG LOSSES) คือ


6Q กับความสมบูณณ์ของบุคลากรในองค์กรคุณ

IQ : Intelligence Quotient
EQ : Emotional Quotient
CQ : Creativity Quotient
MQ : Moral Quotient
PQ : Play Quotient
AQ : Adversity Quotient


Operations and Productivity

OM เป็นหนึ่งใน 3 กลยุทธ์ของบริษัท นั่นคือ
1. Market Option : การจัดการที่ดีจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งนำไปสู่ income after tax ที่เพิ่มขึ้นถึง 71% แต่การเพิ่มยอดขายนั้นยากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น
2. Finance and Account Option : งบการเงินจะลดลงครึ่งหนึ่ง หากมีการจัดการทางการเงินที่ดีพอ แต่เงินที่ลดลงครึ่งหนึ่งนั้นก็ยังไม่พอที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างมากที่สุดก็แค่ 21%
3. OM Option : ฝ่ายบริหารลดต้นทุนการผลิตลง 20% ทำให้รายได้เพิ่มถึง 114% จากเงื่อนไขตามตัวอย่าง Fisher Technologies (หน้า 6) : Fisher มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 10,500 usd เป็น 22,500 usd. และธนาคารก็เต็มใจที่จะให้กู้ยืมเงินลงทุนเพิ่มขึ้น


การกำจัดขจัดความสูญเสีย 7 ประการที่เกิดขึ้น

ความสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่
1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

2.ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

3.ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transporation)
4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5.ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)


การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM)

เป้าหมายของการทำ Planned Maintenance (PM) คือต้องการให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือเมื่อต้องใช้ ซึ่งจะมีดัชนีชี้วัดอยู่ 3 หัวข้อหลักๆ คือ
- Zero Breakdown
- MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง)
- MTTR หมายถึง Mean Time To Repair (ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสียหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง)


การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมสำหรับหัวหน้างาน Training Within Industry for Supervisor

TWI ย่อมาจาก Training Within Industry
Training Within Industry เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 หลังจากนั้น TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ


ความรู้เบื้องต้นเกียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO กำหนดเลขสำหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นโครงสร้างของอนุกรมมาตรฐานนี้แบ่งเป็น :
   - Environmental Management Systems (EMS)
   - Environmental Auditing and Related Environmental Investigations (EA)
   - Environmental Labeling (EL)
   - Environmental Performance Evaluation (EPE)
   - Life Cycle Assessment (LCA)
   - Terms and Definitions (T&D)


หน้า: 1 | 2 |