สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Six Sigma

ผู้ให้กำเนิด Six Sigma ก็คือ Bill Smith ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาวุโสในกิจการสายโทรคมนาคมและ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Motorola หลายบริษัทได้นำ Six Sigma มาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของกิจการและประสบความสำเร็จกันมากมาย เริ่มจาก General Electric (GE), AlliedSignal และ Sony รวมถึงบริษัท Motorola เอง


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Lean

ขั้นตอนในการดำเนินการลีนมี 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: Specify Value กำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้าทั้งจากภายนอกและภายใน
ขั้นตอนที่ 2: Mapping สร้างแผนผังสายธารคุณค่าในปัจจุบัน และ สร้างสายธารคุณค่าแห่งอนาคตในสิ่งที่อยากเห็น หาทางขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3: Flow งานไหลอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางหน้าการไหลของงานในสายการผลิต
ขั้นตอนที่ 4: Pull สร้างวัฒนธรรมการผลิตแบบดึงและผลิตเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5: Perfection ไม่มีคำว่าจบสิ้นและสิ้นสุด ต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่าต้องทำให้ดีกว่า


จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทย
จุดแข็ง
• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
• ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
• แรงงานจำนวนมาก
จุดอ่อน
• แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง


ตัวอย่างดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการทำ TPM

   ในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมจะมีการวัดผลสำเร็จที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การดำเนินกิจกรรมมีทิศทางที่ชัดเจน พนักงานสามารถทราบได้ว่ากิจกรรมที่ได้ทำลงไปนั้นมีผลดีต่อบริษัทอย่างไร ผลสำเร็จของกิจกรรม TPM จะสนับสนุนต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กร ในขั้นตอนที่ 4. ของแนวทางการดำเนินกิจกรรม TPM ( 12 ขั้นตอน ) จะมีการกำหนดนโยบายพื้นฐานของ TPM ( TPM Basic Policy ) ซึ่งการกำหนดเป้าหมายนั้นควรจะสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะกลาง-ยาวของบริษัท


ปรัชญาการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) จำนวน 14 ข้อ

เรื่องของการจัดการคุณภาพนั้น มีแนวคิดที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นของ Shewhart ที่จับหลักสถิติมารวมกับหลักการบริหารได้อย่างกลมกลืน, Juran เจ้าของแนวคิดในการแก้ปัญหาจุดเล็กๆ และ Crosby เจ้าของแนวคิด Zero Defect Culture ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งเอาแนวคิดไปปรับใช้ในการสร้างคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาเป็นเวลานาน ประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการนำหลักการที่เขียนอยู่ในกระดาษของผู้รู้ กูรูหลายๆท่านมาใช้งาน จนสร้างคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นบทความนี้จึงอยากนำเสนอแนวคิดเรื่องหลักการบริหารคุณภาพที่ เป็นแนวคิด 14 ข้อของ William Edwards Deming


ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-time System) หรือ JIT

 

ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-time System) หรือ JIT หมายถึง ระบบการผลิตหรือการให้บริการที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้ทำการผลิต   ส่งมอบสินค้า หรือบริการในปริมาณที่ถูกต้อง และทันกับขบวนการผลิตอื่น หรือทันตามความต้องการของลูกค้า   โดยยึดปรัชญาว่าวัตถุดิบจะไม่ถูกใช้ถ้าไม่ถูกผลติหรือดำเนินงาน โดยที่ระบบ JIT   มีคุณสมบัติ ต่อไปนี้


วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีช่วงเวลาในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจแตกต่างกันไป ซึ่งย่อมมีผลให้กลยุทธ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน การบริหารการผลิตมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน เวลา และความยืดหยุ่น แต่ละช่วงของวงจรชีวิตจะเน้นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้


วิธีการสอนงาน4 ขั้นตอนตามแนวทางของTWI-JI

หลังการเตรียมงานก่อนการสอนด้วยวิธีเตรียมงาน จำต้องใช้วิธีสอน4ขั้นตอน ซึ่งมีอยู่บนหน้าบัตร มาเป็นการชี้แนะในการดำเนินงาน วิธีสอนนี้ทำให้สามารถเห็นงานอย่างรวดเร็ว และทำให้อย่างถูกต้องปลอดภัยและตั้งใจ วิธีนี้เป็นวิธีที่แน่ชัดน่าเชื่อถือ(วิธีสอนที่ถูกต้อง) ตอนนี้มา ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนตามลำดับโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1 จนถึงขั้นตอนที่ 4


หน้า: 1 | 2 |