สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมสำหรับหัวหน้างาน Training Within Industry for Supervisor

TWI  ย่อมาจาก Training Within Industry
Training Within Industry เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 หลังจากนั้น TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันToyota ก็ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้


สมบัติ 5 ประการที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี
1) ความรู้ด้านงาน
ความรู้เรื่องงานนี้คือหน้าที่อย่างหนึ่งที่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับทุกๆคน เพื่อการทำงานที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีความรู้
ตัวอย่าง : ตามมาตรฐานงาน พื้นฐาน เพื่อใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น จำเป็นต้องมีความรู้ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือ
ถึงแม้จะเป็นงานที่กำหนดเอง แต่ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกวัน เพิ่มความรู้ใหม่ๆ ขยันพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น ในเวลาเริ่มงานชิ้นใหม่ หรือผลิตภัณฑ์แบบใหม่ เวลาเริ่มใช้ของใหม่เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานของสิ่งนั้น ๆ อย่างแน่นอน

2) ความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบ
ความรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งจำเป็นของผู้ฝึกอบรม เป็นความรู้ทางด้านขอบเขต สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
ตัวอย่าง : เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและระบบกฎเกณฑ์แต่ละข้อ มาตรฐานของงาน ข้อกำหนดความปลอดภัย การวางแผนงาน สัญญาระหว่างแรงงานเป็นต้น เป็นความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ความรู้และหน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามงานของบริษัท สถานที่ทำงานที่แตกต่างกัน เพียงแต่เราทำงานในสถานที่ทำงานที่แตกต่างกัน เพียงแต่เราทำงานในสถานที่ทำงาน ก็จำเป็นต้องเคารพกฎของสถานที่ทำงานแห่งนั้น จนเสร็จสิ้นหน้าที่รับผิดชอบของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ขอบเขตหน้าที่และสิทธิของตนเองที่รับผิดชอบอยู่อย่างลึกซึ้ง

3) เทคนิคในการปรับปรุงงาน
เทคนิคในการปรับปรุงเป็นการสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมสภาพปัจจุบันของงานอย่างหนึ่ง ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนำสิ่งที่สำคัญมารวมกัน หรือปรับปรุงการจัดลำดับขั้นตอนของแผนกใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน เครื่องจักร สิ่งติดตั้ง วัตถุดิบโดยใช้เทคนิคช่วยให้เกิดผลมากกว่าปัจจุบัน อีกทั้งทำให้การทำงานได้ครบถ้วน สะดวกและเร็วกว่า
เทคนิคอย่างนี้คือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการยกระดับผลผลิต แก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานสำหรับผู้ฝึกอบรม

4) เทคนิคในการสอนงาน
เทคนิคในการแนะนำนี้เพื่ออบรมพนักงานให้ดี สามารถเรียนรู้เทคนิคที่ดีเลิศในการทำงาน ถ้ามีเทคนิคแบบนี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดงานเสีย ลดการทำงานซ้ำ ลดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ลดความสึกหรอของเครื่องมือที่ได้ติดตั้งไว้
ถึงแม้ว่าจะมีความรู้หรือเทคนิคในการทำงานดีมากเพียงใด แต่ถ้าไม่มีเทคนิคในการแนะนำ ก็ไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

5) เทคนิคในสร้างสัมพันธ์ภาพ
เป็นเทคนิคในการปรับปรุงมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน ถ้าผู้ฝึกสอนใช้เทคนิคดังกล่าวทุกวัน สามารถทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปลิ้นปล้อนป้องกันการทะเละเบาะแว้งล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จัดการอย่างเหมะสมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นเทคนิคในการเข้าใจคน พิจารณาสถานการณ์ ทำให้สามารถร่วมมือร่วมใจทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีความสุข