สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  


พัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมWalk Rallyฝึกอบรม

บริษัท  เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด (เครือ Jinpao)
http://jinpao.co.th/about.asp

พัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมWalk Rally ณ เมืองโบราณ บางปู

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   3. เพื่อให้หัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นำมากขึ้น
   4. เพื่อให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้าในใจของลูกน้องตลอดไป
   5. เพื่อพัฒนาหัวหน้าให้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 1    - ผู้นำและความหมายของผู้นำที่ต่างจากผู้จัดการ
            -  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการวิเคราะห์ผู้อื่น
            - แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
            - ลักษณะของผู้นำ
            - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
            - การจัดการกับลูกน้องทั้ง 4 ประเภท
วันที่ 2
     - การแข่งขันทางธุรกิจ
                - การคิดแนวบวก
                - การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
                - การสื่อสารที่ดี

กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม
             - การทำงานตามคำสั่ง เพื่อ ปลูกฝังให้หัวหน้ามีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
             - การวิเคราะห์ผู้นำ เพื่อ วิเคราะห์ความเป็นภาวะผู้นำและบุคลิกความเป็นตัวตนของหัวหน้างาน
             - สมหมายกับน้อยโหน่งไปหัวหิน เพื่อฝึกให้หัวหน้างานให้เหตุผลและความจริงในการตัดสินใจไม่ใช่คิดเอาเอง
             - พันธนาการ เพื่อให้หัวหน้าได้มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
             - ใครเป็นใครช่วยตอบที่ เพื่อเป็นการใช้หลักการและเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดการกับอุปสรรคและปัญหา
             - เกมหอยกาบ เพื่อการกระจายกลุ่มผู้เข้าอบรม
             - เกมยิงเรือ เพื่อการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน หรือการจัดการกับจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม
             - จิ๊กซอ 3 ชิ้นมหัศจรรย์ เพื่อให้รู้ถึงการให้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส

WALK RALLY  6 ฐาน
             - เรือข้ามฟาก เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความเป็นผู้นำในการวางแผนและจัดการกับอุปสรรค
             - สุภาษิตคิดแล้วบอกต่อ เพื่อเป็นการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสื่อสารที่ดี
             - ย้ายขุมทรัพย์ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
             - กระเฌอก้นรั่ว เป็นการสร้างความสามัคคีและการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในการทำงานและการใช้ไหวพริบ
             - ลอดกับข้าม เป็นการสร้างการวางแผนในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบของผู้นำ
             - เจาะไข่แดง เป็นการสร้างความคิดริ่เริ่มในการวางแผนและการใช้คนให้เหมาะสมกับงานผนวกกับความสามัคคี