สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

สารบัญเอกสาร
สารบัญบันทึกคุณภาพ
สัญญาจ้างพนักงานประจำ
สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
วางแผนการฝึกอบรม
รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)
รายการทรัพย์สินของลูกค้
ป้ายแดง
ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process
ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบสั่งซื้อ
ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process
ใบสมัครงาน APPLICATION FORM
ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี
ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี
ใบลูกค้าร้องเรียน
ใบรายงานผลการฝึกอบรม
ใบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
ใบรายงานคุณภาพสินค้าที่ผิดปกติ
ใบร้องเรียนผู้ขายและผู้รับจ้าง
ใบร้องขอฝึกอบรม
ใบแผนงาน
ใบแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี
ใบแผนการตรวจติดตามภายใน
ใบประวัติเครื่องมือตรวจวัด
ใบประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบประวัติการฝึกอบรม
ใบประเมินวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ใบประเมิน Supplier Outsourced process
ใบบันทึกการประชุม
ใบบันทึการแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
ใบเทียบโครงสร้างเอกสาร
ใบติดต่องาน
ใบตรวจติดตามและให้คะแนนกิจกรรม 5 ส
ใบตรวจเช็คเครื่องจักร
ใบแจ้งป้องกัน
ใบแจ้ง-เซ็นชื่อการฝึกอบรม
ใบแจ้งซ่อม บำรุงรักษา ขอยกเลิกการใช้งาน
ใบแจ้งแก้ไข
ใบควบคุมการสั่งซื้อ
ใบขออนุมัติกำลังคน
ใบข้อมูลพื้นฐาน Supplier Outsourced process
ใบขอซื้อ
ใบขอ จัดทำ-แก้ไข-ยกเลิก-ทำลายเอกสาร
ใบกิจกรรมข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มสถิติวัดความพึงพอใจของลูกค้า
แบบประเมินการสัมภาษณ์
บัญชีรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด
บัญชีรายชื่อ Supplier Outsourced process ที่ได้มาตรฐาน
ทะเบียนรายชื่อทืมงานตรวจติดตาม
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับเอกสาร
Skill Map
QC_Flowchart
LOG SHEET
Check List
ตัวอย่าง คู่มือระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสื่อสารภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนระบบบริหารและกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับการสั่งซื้อจากลูกค้าและการส่งมอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบ่งชี้และสอบกลับผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการทบทวนฝ่ายบริหาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจวัดผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำ 5ส.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมทรัพย์สินของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องมือตรวจวัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขและป้องกัน,ปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการกำหนดอำนาจหน้าที่
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 แปลไทย+อังกฤษ