สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Train the Trainer


การเป็นครูฝึกอบรมภายใน
Train the Trainer

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนี้ การสอนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริงของสถานประกอบการมีเพิ่มมากขึ้น เพราะมีผู้รู้ ผู้ชำนาญงาน ผู้เชี่ยวชาญ ขององค์กรในแต่ละงานที่เพียบพร้อมทางด้านทักษะและวุฒิภาวะ อยู่มาก แต่ ผู้รู้เหล่านั้นยังขาดแนวทางและเทคนิคการสอนงาน ที่จะช่วยให้การสอนงานนั้นประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดความผิดพลาด และส่งผลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน และยังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือกับผู้สอนงานด้วย
   การแนะนำแนวทางและเทคนิคการสอนงานที่ถูกต้องกับผู้สอนงานที่มีความรู้ในเรื่องงานเป็นอย่างดี และการแนะนำแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อใช้ในหน่วยงานตนเอง เป็นเอกสารประกอบการสอนงานภายใน ได้เป็นอย่างดี
   เมื่อผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว และสามารถจัดทำสื่อหรือคู่มือการสอนได้แล้ว ยังได้รับการแนะนำในเทคนิคการสอนงานงานที่ดีด้วย ทำให้เป็นผู้สอนงานภายใน(ครู) ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความเคารพนับถือจากผู้เข้ารับการสอนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้ได้ผลพลอยได้ทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่ดีด้วย คือความสุขในการทำงาน
   หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะเป็นวิทยากรสอนงาน หรือผู้ที่กำลังจะเป็นครูเพื่อสอนงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางจาก กลุ่มความรู้ Mind Management จาก Master Trainer DENSO Japan ในโครงการ AHRDP ที่ถ่ายทอดให้กับวิทยากรคนไทย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเป็นการเตรียมครูฝึกภายองค์กรในที่ดี
   2. เพื่อให้ครูฝึกรู้เทคนิคแนวทางในการสอนที่ดี
   3. เพื่อให้ครูฝึกสร้างหลักสูตรและคู่มือวิชาที่สอนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย
   วิทยากรฝึกอบรม, ผู้สอนงานภายในองค์กร

ลักษณะการอบรม
   การบรรยาย และ การฝึกปฏิบัติ

จำนวนวันที่อบรม
   ระยะเวลา 3 วัน ( 9.00 – 16.00)

วันที่ 1       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของกระบวนการฝึกอบรมในองค์กร
               - Trainerได้รับการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรและคู่มือเพื่อการสอนในองค์กร
               - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเองของ Trainer
               - วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่ม

วันที่ 2       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมการฝึกของTrainer
               - การแนะนำให้Trainer สร้างสื่อ และอุปกรณ์การสอน เพื่อให้สามารถสอนงานได้อย่างราบรื่น
               - การจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับระเวลาที่ใช้สอนและการกำหนดจุดสำคัญในการสอน
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่มและระยะที่สองพร้อมคำแนะนำ

วันที่ 3       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้แนวทางการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการใช้สื่อการอบรมและ
                 การให้ฝึกปฏิบัติขณะอบรมด้วย
               - หลักการและเทคนิคพูดอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร
                 ของ Trainer
               - Trainer จะได้รับการถ่ายทอดในหลักการใช้คำถามและคำตอบกับผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและกระตุ้น
                 ให้เกิดการเรียนรู้
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่มและระยะที่สองพร้อมคำแนะนำ

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Train the Trainer