สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการโค้ช Coaching


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
( Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency  )

หลักการและเหตุผล
   “สถานประกอบการคือโรงเรียนชั้นเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานฝึกฝนรุ่น ต่อ รุ่น ผ่านมา แล้วผ่านไป ความรู้อันมีคุณค่าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้นั้นมิได้ถูกถ่ายทอดแก่บุคคลรุ่นหลังทำให้ต้องลองผิดลองถูกกันอยู่ร่ำไป“
    ในสถานประกอบการหลายแห่งมักประสบปัญหาเดียวกัน ถึงแม้ทุก ๆ องค์กรจะมีการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน  อย่างไรก็ตาม การสอนงาน ยังคงได้เพียงเศษเสี้ยวของความรู้ที่มี สาเหตุสำคัญคือ การค้นหาศักยภาพของบุคคลนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลให้พบนั้นมีความสำคัญยิ่งที่จะให้บุคคลนั้นดึงศักยภาพของตนที่ตนเองอาจไม่รู้มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในองค์กรเพื่อเป็นพลังนำพาองค์กรก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
   พัฒนาหัวหน้างานหรือผู้บริหารให้มีความรู้และทักษะ ด้านการโค้ช และการให้คำปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษาที่เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลที่มีความแตกต่างกันแต่สามารถนำมาสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการใช้สื่อที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน และการฝึกปฏิบัติการตั้งคำถาม การฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร ในห้องอบรมเพื่อเพิ่มทักษะได้แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    ผู้บริหาร, ระดับหัวหน้างาน            

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
วันที่ 1
   • การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเป็นหนึ่งเดียวและเปิดใจรับสิ่งใหม่
   • ทฤษฎีการโค้ชและการให้คำปรึกษา
     รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชและการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน   ,กลไกของสมองกับการโค้ช, รูปแบบของการโค้ช ชนิดต่าง ๆ, หลักการตั้งคำถาม ที่ล้วงลึก  และการฟังสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม
   • การค้นหาศักยภาพของบุคคล
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการเรียนรู้ บุคคล และค้นหาศักยภาพของบุคคล   การเรียนรู้การสื่อสาร ด้านภาษากาย คำพูด และสีหน้า เพื่อการโค้ชบนศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ
วันที่ 2
   • การค้นหาความกลัว/ความต้องการของมนุษย์
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจความต้องการและความกลัวของแต่ละบุคคล
   • การพัฒนาศักยภาพ (จุดแข็ง  พรสวรรค์  ทักษะ และความรู้)
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ และแยกแยะความแตกต่างระหว่าง จุดแข็ง พรสวรรค์ ทักษะ และความรู้ ได้อย่างชัดเจน และแนวทางการโค้ชบนจุดแข็ง และ การให้คำปรึกษาด้านความรู้และเพิ่มทักษะให้ถูกต้อง ตามศักยภาพของบุคคล
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม และการโค้ชบน ศักยภาพของบุคคล
   • หลักการตั้งคำถาม
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้หลักการตั้งคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระชับตรงประเด็น ไม่หลงทาง
   • เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาสู่การปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ทราบเทคนิค ขั้นตอน  วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษาในแต่ละกรณี เช่น การปรับปรุงพฤติกรรม การเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรมการานำเทคนิคและ ขั้นตอน วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษา มาใช้อย่างถูกต้อง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการโค้ช Coaching