สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน


3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการไหลเวียนอัตรากำลังเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องพบเจอเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องการที่จะพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ชีวิตหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่พบใจในทุกวัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรทั่วไปประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังคน หรือมีคนก็ยังขาดความสามารถที่เหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปเหล่านั้นหายไปได้อย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถทำได้เพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านงานเพียงอย่างเดียว การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   พัฒนาบุคลากรให้ทราบถึงความสำคัญของ AQ EQ IQ  เพื่อนำไปปรับตัวในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกันที่มีบรรยากาศในการทำงานอบอุ่นเสมือนบ้าน มีพลังผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความภาคภูมิใจ ของตนเอง และทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00 การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
                    - ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก                        
                  3Qคืออะไร
                    - ความหมาย ของ 3Q พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
                    - 3Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ คุณค่าชีวิตอย่างไร
                    - การประยุกต์ใช้ 3Q  มาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกรณีศึกษา
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - การทดสอบและวัดระดับ 3 Q เพื่อนำมาพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
                   - การวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริงในการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย
                   - นำเสนอโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหา พร้อม
                     นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
                  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน