สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

หลักสูตรเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

สัมมนาระบบคัมบัง(Kanban System)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาภาวะผู้นำ


การพัฒนาภาวะผู้นำ
(Leader ship)

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งหัวหน้างานในสมัยก่อนมีหน้าที่เพียงแค่บริหารงาน วางแผน สั่งการ และติดตามผล และแก้ไขปัญหาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งพบว่าความสำเร็จที่ได้อาจทำได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเกิดจากหัวหน้างานไม่มีภาวะของการเป็นผู้นำ(Leader ship) ไม่รู้จักวิธีการนำองค์กร และการสร้างทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งผู้นำที่ดีย่อมสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรและทีมงานได้ รู้ทิศทางไปสู่เป้าหมายและสามารถกระตุ้นรวมถึงการจูงใจให้ทีมงานร่วมพลังกันสร้างผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นจึงพบว่าหัวหน้างานของทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เกิด ภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดภาวะผู้นำจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านขององค์กรและองค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีในตัวผู้นำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 ลักษณะภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - ลักษณะผู้นำที่มีปัญหา  7 ประการ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                  ลักษณะของผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - แรงจูงใจของภาวะผู้นำ
                    - ปัจจัยด้านความเข้าใจและภาวะผู้นำ
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30 ประสิทธิผลของงานกับพฤติกรรมผู้นำ
                    - พฤติกรรมการมุ่งความสำคัญที่งาน 
                    - พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์กับพนักงาน 
                  การจูงใจผู้อื่น
                    - หลักพื้นฐานของการจูงใจ
                    - ทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์
                    - ทคนิคการจูงใจ
                 อำนาจและภาวะผู้นำ
                    - แหล่งและประเภทของอำนาจของภาวะผู้นำ
                 Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาภาวะผู้นำ