สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เพิ่มผลผลิตด้วยทีม


การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
(Team Productivity)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรในการเพิ่มผลผลิตคือ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้พนักงานทุกคนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งภายในทีม ส่วนหัวหน้างานก็จะสามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี พลังของการทำงานเป็นทีมจึงเกิดขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต หากองค์กรใดขาดบุคลากรที่มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมแล้วองค์กรนั้นจะมีแต่ความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นกัน ขาดความสามัคคี ขาดความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตได้แล้วยังทำให้บุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มผลิตของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร 

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
   8.30-12.00        - หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - การพัฒนาจิตสำนึกในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - กระบวนการสร้างทีมงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
                           - 9 ปัจจัยของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - กระบวนการสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - กระบวนการแก้ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - เทคนิค 6 ประการเพื่อการพัฒนาสู่ทีมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                           - Workshop

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เพิ่มผลผลิตด้วยทีม