สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หัวหน้างาน


หัวหน้างานมืออาชีพ
(Professional Supervisor)

หลักการและเหตุผล
   ในภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดีกว่าย่อมเป็นผู้ชนะอย่างยั่งยืนในการแข่งขันนี้ และการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นจึงเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง “หัวหน้างาน” จึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย และนำมาซึ่งความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
   ดังนั้น หัวหน้างานในยุคปัจจุบันจึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)”  ซึ่งควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน ทั้งในในด้านความเป็นเป็นผู้นำ การนำนโยบายขององค์กรไปปฏิบัติ การบังคับบัญชา การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การแก้ไขปรับปรุงงาน ตลอดจนการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเองในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน                 

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.      - ภาวะผู้นำผู้นำสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
                            - การนำวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติ
                            - การวางแผนปฏิบัติงานและการจัดคนเข้าทำงาน
                            - Workshop การวางแผน
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การสอนงานและแนะนำงาน 
                            - Workshop จัดทำสื่อและการสอนงาน
                            - การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 2
09.00-12.00 น.      - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                            - Workshop การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
                            - แรงงานสัมพันธ์สำหรับการทำงาน/สร้างทีมงาน
                            - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - จิตสำนึกในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ
                            - Workshop
                            - Q&A 

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หัวหน้างาน