สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  

ที่ปรึกษา ISO 14001 2015หลักการและเหตุผล
 
  การดำเนินธุรกิจต้องมีกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลดปล่อยมลภาวะออกมา ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในทุกวันนี้ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect) รูรั่วโอโซน , ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ,ปรากฏการณ์เอลนิญโญ , ฝนกรด ,ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching) ดังนั้น ในหลายองค์กร ทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในแต่ละประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO, The International Organization for Standardization) ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับชาติ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  จึงร่วมกันทำงานยกร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ 
( ISO14001:2015) ฉบับนี้ขึ้นมา ผ่านคณะกรรมการวิชาการ (TC) โดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015
   มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้ระบุถึงข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ องค์กรสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และมีเจตนาเพื่อให้องค์กรหาวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ องค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริ เริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) การเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
   b) การตอบสนองต่อข้อผู้พันธ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
   c) การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างของข้อกำหนด ISO14001:2015 ประกอบด้วยกัน 10 ข้อกำหนดซึ่งมีความแตกต่างจากฉบับปี 2004 ซึ่งมี 4 ข้อกำหนด และมาตรฐานฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ ISO 14004 ดังต่อไปนี้:
   - ISO 14004 การจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร – วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่เลือกที่จะดำเนินการ ให้ก้าวหน้าไปมากกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้
   Plan :  อบรมข้อกำหนด กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
             การบรรลุผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร และระบุและจัดการ
             กับความเสี่ยงและโอกาส
   Do :    นำสิ่งที่วางแผนไว้มาดำเนินการ
   Check : ติดตามและวัดผลกระบวนการและผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ เปรียบเทียบกับนโยบาย
             วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และกิจกรรมที่วางแผนไว้ และรายงานผล
   Action : ดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามความจำเป็น
ระยะเวลาการให้คำปรึกษา
ประมาณ 6 – 7 เดือนขึ้นอยู่กับ
   1. ขนาดและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. ความสามารถของบุคลากรและแรงผลักดันจากผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
 
เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th  Email : info@bigq.co.th
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

ที่ปรึกษา ISO 14001 2015