สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จึตสำนึก ระบบบริหาร


จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ บุคลากร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการที่องค์กรดำเนินการอยู่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  การจัดอบรมให้ความรู้ในจิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและรับรู้หน้าที่เมื่อมีการนำระบบบริหารจัดการมาใช้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   9.00 – 12.00   - Work Shop (ความเข้าใจเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน)
                           -  การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
                           - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA และ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
                           - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * ISO9001
                                * ISO14001
   12.00 – 13.00   - พัก
   13.00 – 16.00   - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * GMP
                                * HACCP
                                * ISO 22000
                           - การปฏิบัติตัวของพนักงานที่ต้องทำเมื่อมีการนำระบบมาตรฐานต่างๆมาใช้ในองค์กร
                           - Workshop (หลังการอบรม)
                           - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จึตสำนึก ระบบบริหาร