สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ควบคุมเอกสาร


การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   เอกสารและบันทึก เป็นสิ่งทำจำเป็นสำหรับทุกองค์กรเนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐานวิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ามาตรฐานไม่มีการควบคุมให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานถ้าไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูล
   ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,OHSAS 18001
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ,หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม   
   30คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

9.00-12.00          - หลักการบริหารงานแบบ PDCA และ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
                          - ประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - โครงสร้างระบบเอกสารในแต่ละระดับ
                          - ข้อกำหนดของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
                              * การจัดทำเอกสารและรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท
                              * Workshop ( การจัดทำเอกสาร Procedure และ WI )
                              * การทบทวนและอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท
                              * การบ่งชี้และการให้รหัสเอกสาร การขึ้นทะเบียนเอกสาร
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30           * การแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
                             * การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
                             * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมเอกสาร )
                          - ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
                             * การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
                             * การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการ
                             * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก )
                          - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ควบคุมเอกสาร