สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement (FI) 1วันเน้นภาคทฤษฎี

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

สถาบันฝึกอบรม Process Audit & Product Audit


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949
(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

หลักการจัดการ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
     • เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
     • เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
     • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015,และ IATF16949:2016 ข้อที่ 9.2 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
     • ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการ ภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ
 

   โดยการวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 

   และใช้การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949:2016 และ ISO19011
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการตรวจประเมินในด้าน Process , Products ในสถานปฏิบัติงานจริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด
IATF16949:2016 และ core tools ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                       หัวข้อ
09.00-12.00 น.    - ข้อกำหนด
IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
                          - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
                          - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                             * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                             * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                             * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                             * การจัดทำ Check List WORK SHOP
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                             * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ Process , Products
                             * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                             * WORK SHOP 
                             * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรม Process Audit & Product Audit