สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน


จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
(Energy Conservation Awareness)

สภาพปัญหาที่พบ
   พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายมากกว่าที่ควร แต่การที่จะทำให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และรับรู้ถึงความจะเป็นในการประหยัดคงมิใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การอบรมเรื่อง จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร จึงมีความจำเป็นโดยในการฝึกอบรม จะเน้นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในด้าน ข้อมูล และที่สำคัญการจูงใจ และการโน้มน้าวใจผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบถึงความจำเป็นและผลกระทบและวิธีการ อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   หลักการทำให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ สามารถทำได้โดยให้บุคคลนั้นๆรับทราบและตระหนักถึงการการใช้งานรวมถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นใช้หลักการดึงความสามารถของบุคคลนั้นออกมาใช้ในการเสนอแนะวิธี การอนุรักษ์เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของผลงาน และการยกย่อง จนทำให้บุคคลนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานโดยปริยาย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำเทคนิคการอนุรักษ์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   พนักงานทุกระดับในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                      กิจกรรม

09.00-12.00 น.      - ความหมายของพลังงาน
                           - การจำแนกประเภทของพลังงาน
                           - ข้อมูลพลังงานในประเทศไทย
                           - ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน
                           - เหตุผลของการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
                           - วิธีการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
                           - ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงาน
                           - กำหนดรายการพลังงานที่ใช้ในองค์กรและการค้นหากิจกรรมการใช้พลังงาน
                           - ประเมินคะแนนการใช้พลังงาน
                           - ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.00 น.      - วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางอนุรักษ์ใหม่ (การลด , กำจัด , การเปลี่ยนแปลง)
                           - ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ
                           - การเขียนข้อเสนอแนะการอนุรักษ์พลังงาน
                           - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนอผลงาน
                           - แผนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน
                           - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมโดยใช้ชุดประเมินการใช้พลังงานในองค์กรและการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
   - กิจกรรมกลุ่มทำเป็นคู่หรือกลุ่มละไม่เกิน 3 คน และใช้หลักการคิดระดมสมองในการประเมินและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

 

 

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน