สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP )

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 2วัน )

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม  Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 2วัน )


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม 
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &
Control Plan ( 2วัน )

 

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   FMEA คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์คาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาจากประสบการณ์ในอดีตของทีมงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันให้สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดขึ้นทำให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้น
 
ขั้นตอนการจัดทำ PFMEA
 
ตัวอย่าง PFMEA


Control Plan คือสารสนเทศประเภทหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพ ทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละกระบวนการเข้าใจสิ่งที่ต้องควบคุม และวิธีการควบคุม เพื่อทำให้กระบวนการนั้นๆผลิตสินค้าออกมามีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมาย
 
   ในการออกแบบ Control Plan จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง FMEA เพื่อนำผลการวิเคราะห์และแนวทางการควบคุมป้องกันมาใช้เป็นแนวทางการควบคุม

การเชื่อมโยงของ PFMEA/Control Plan

 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA และการพัฒนาแผนควบคุม ตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและการพัฒนาแผนควบคุม

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                               - FMEA คืออะไรและความหมาย
                               - ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA
                               - การแบ่งประเภทของ FMEA
                               - เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA
                               - ข้อกำหนด ข้อกำหนด IATF ที่เกี่ยวข้อง
                         การวิเคราะห์ PFMEA
                               - ขั้นตอนการจัดทำ PFMEA
                                      * จัดทำ Process Flow Chart (หลัก) และ Layout
                                      *  จัดตั้งคณะทำงาน
                                      * จัดทำ Process Flow Chart (ย่อย) และ Layout
                                      * ทบทวนข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
                                      * จัดทำผังแสดงความสัมพันธ์ของ Product/Process
12.00-13.00 น.          - พัก
13.00-16.30 น.                 * รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เคยเกิดขึ้น
                                      * เข้าสำรวจและศึกษาสภาพปัจจุบัน ใน Line จริงและบันทึก ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
                                      * การให้คะแนน S O D และสรุปผล จัดลำดับความสำคัญ
                                      * แนวทางการป้องกันปัญหา และการประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 2  ( ต่อเนื่องจากวันที่ 1 และต้องมีข้อมูล FMEA แล้ว )
09.00-12.00 น.      บทนำ
                                - Control Plan or Quality Plan คืออะไร
                                - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP or QP
                                - การจัดทำและแก้ไขแผนควบคุม
                           การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ
                                - การกำหนด Process Flowchart หลักและรอง
                                - การศึกษาจุดควบคุมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
                           การออกแบบ CP or QP
                                - การกำหนดกระบวนนการใน CP or QP จาก Flow chart
                                - การระบุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และคู่มือที่จำเป็น
                                - การระบุจุดควบคุมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ และเกณฑ์
                                  การยอมรับ
12.00-13.00 น.           - พัก
13.00-16.30 น.           - การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าติดตามจุดควบคุม
                                - การกำหนดเกณฑ์การสุ่มตรวจเพื่อการยอมรับ
                                - การระบุวิธีการควบคุมป้องกันและการตอบสนอง
                            พัฒนา CP or QP
                                - แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับปรุง Control Plan
                                - การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ CP or QP โดย A8
                                - การปรับปรุง FMEA และ CP or QP ตามข้อกำหนด 10.2.3
                            Q&A


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น และเข้าสำรวจในหน้างานจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม  Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 2วัน )