สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ
Quality and Service Awareness

หลักการและเหตุผล
   ในกระบวนการผลิตและให้บริการของทุกองค์กร ย่อมต้องจัดให้มีปัจจัยเช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ คน สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม แต่ทุกองค์กรจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งองค์กรไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินคือ จิตสำนึก ความรู้สึกนึกคิด หรือจิตใจของบุคลากร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจถ้าบุคลากรไม่มีจิตสำนึกที่ดี ย่อมทำให้ไม่เกิดความใส่ใจในการปฏิบัติงานและอาจทำให้เกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากความไม่ใส่ใจนั้น ในหลักสูตร Quality and Service Awareness มุ่งการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยเรื่องเหตุผลเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพและการบริการที่ดี

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความคาดหวังของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09.00-12.00 น.   - ความหมายและคำนิยามของ “ ธุรกิจ ”
                          - เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ และ ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
                          - นิยามของคุณภาพ คืออะไร? , วิวัฒนาการด้านคุณภาพ  
                          - มุมมองด้านคุณภาพของลูกค้าภายนอก/ภายใน
                          - Workshop ลูกค้าภายนอก/ภายใน
                          - คุณภาพในกระบวนการผลิตและบริการ
                          - แนวคิดการบริหารโดย PDCA
                          - หลักพื้นฐาน 8ประการในการปรับปรุงคุณภาพ
                          - หลักการมองเป็นกระบวนการ Process approach
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001   
                          - Process Map ของการดำเนินธุรกิจ
                          - ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI
                          - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
                          - แผนควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
                          - การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                          - Workshop การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                          - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness