สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมสารต้องห้าม
(RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)


การควบคุมสารต้องห้าม
(
RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

สภาพปัญหาที่พบ
   RoHS เป็นระเบียบการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป เพื่อต้องการให้สินค้าปราศจากสารอันตราย อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับประเทศผู้ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  ตะกั่ว, ปรอท, โครเมียม+6, โพลิโบรมิเนทไบฟินิล (PBB), โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์(PBDE) และ แคดเมียม
 
   ปัจจุบัน RoHS v2 เริ่มบังคับใช้ 3/1/13 คุมตั้งแต่นำเข้าตลาด นำเข้าชิ้นส่วนเพื่อนำไปผลิตต่อเพื่อการส่งออก (ไม่วางตลาด) จะถูกควบคุมด้วย และมีการปรับสารต้องห้ามเพิ่มอีก 4 สารซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2019 เป็น RoHS v2.1
   ข้อกำหนดของ RoHS ในวัสดุเนื้อเดียวกันที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้องควบคุมการใช้สารอันตรายให้มีปริมาณไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
- ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- โครเมียม6 (Cr+6 ) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- โพลิโบรมิเนทไบฟินิล (PBB) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% (100 ppm)
- Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- Benzylbutylphthalate (BBP) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- Dibutylphthalate (DBP) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- Diisobutyl Phthalate (DIBP)ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)

   WEEE หรือ ระเบียบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ที่ผลิตและส่งไปจำหน่ายยังกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต หรือ ผู้เข้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำจัดกรณีสินค้าดังกล่าวหมดสภาพการใช้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2548 ซึ่งมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่ายดังนี้
-    เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า
-    เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปิ้ง ขนมปัง
-    อุปกรณ์ IT และโทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
-    อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง
-    อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
-    เครื่องมือไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า
-    ของเล่นเด็ก เช่น วีดีโอเกม รถไฟฟ้า
-    เครื่องมือแพทย์
-    เครื่องมือวัดหรือควบคุม เช่น Thermostat เครื่องจับควัน
-    เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
แนวทางการดำเนินงานตาม WEEE
 

   REACH หรือกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการห้ามหรือจำกัดการผลิตหรือการใช้สารเคมี
   R: Registration การจดทะเบียน
   E: Evaluation การประเมินความเสี่ยง
   A: Authorization การขออนุญาตใช้สารบางชนิด / ห้ามใช้สารบางชนิด
   CH: Chemical สารเคมี
เนื้อความในกฎหมายแบ่งเป็น 15 บรรพ (Title) 141 มาตรา (Article) 17 ภาค (Annex) เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเคมีภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยมีแนวคิดหลักคือ
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและ ขึ้นทะเบียนสารเคมีตามระเบียบการของ RoHS v.2.1 , WEEE and REACH
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.   หลักการและเหตุผล
                           - ระเบียบปฏิบัติ EuP (Energy using Product)
                           - เหตุผลของที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม EU
                        Restriction of Hazardous Substances
                           - ระเบียบ RoHS คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
                           - RoHS v2.1 เพิ่มสารต้องห้ามอะไร และบังคับใช้เมื่อไร
                           - คุณสมบัติของสารต้องห้าม 6+4 ชนิด และอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
                           - การจัดทำเอกสาร Technical ตามระบบ RoHS
                           - ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้สารทดแทน
                           - การตรวจสอบปริมาณสารต้องห้าม
                           - ห้องปฎิบัติการทดสอบ
                           - วิธีการอ่านค่าผลการตรวจสอบ Test REPORT
                           - Workshop การอ่านผล “Test Report”
                           - แนวทางการควบคุมสารต้องห้ามในองค์กร
                       WEEE
                           - WEEE คืออะไร
                           - วัตถุประสงค์ WEEE
                           - สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่าย?
                           - แนวทางการดำเนินงานตาม WEEE
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - ผู้ต้องดำเนินการตามระเบียบ WEEE
                           - เป้าหมาย 3R ในสินค้า?
                         Registration Evaluation and Authorization of Chemicals
                           - REACH คืออะไร?
                           - วัตถุประสงค์ของ REACHและสาระสำคัญของ REACH
                           - สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นตามกฏระเบียบ REACH
                           - ระยะเวลาการจดทะเบียน REACH 
                           - Evaluation, Authorization, Restriction    
                           - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)