สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร
(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายประเทศได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการวิชาการ (TC) ได้มีการพัฒนามาตรฐานสากลเช่นISO14001, OHSAS 18001เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจถึงเหตุและผลของการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความละเลยต่อการปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆขึ้นมามากมาย การสร้าง“จิตสำนึกและความตระหนัก” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00    - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีต่อตนเองและสังคม
                        - มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO14001, OHSAS 18001
                        - PDCA หลักการบริหารสู่ความสำเร็จ 
                        - การปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะ 
                        - การบ่งชี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการปรับปรุง และการเขียนข้อเสนอแนะ
                        - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) บ่งชี้และปรับปรุง
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ
                        - การบ่งชี้ปัญหาด้านความปลอดภัยและวิธีการปรับปรุง และการเขียนข้อเสนอแนะ
                        - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) บ่งชี้และปรับปรุง
                        - นำเสนอแนวทางปรับปรุง(Workshop)
                        - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)