สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

Internal Audit ระบบ GMP/HACCP

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ความรู้พื้นฐานด้านข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานด้านข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009


ความรู้พื้นฐานด้านข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

หลักการและเหตุผล
   ISO/TS16949 เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดจาก องค์การ ISO, BIG 3  โดยผนวกข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนด  ISO9001:2008 ไว้ด้วยกัน เพื่อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง การลดความฝันแปร และการสูญเสียในห่วงโซ่ของการส่งมอบ ซึ่งการที่จะจัดทำและรักษาระบบให้ได้ประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS    16949:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00  หลักการและเหตุผล
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ISO/TS16949
                    - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                    - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                    - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                   ข้อกำหนด ISO/TS16949
                    - กระบวนการระบบบริหารคุณภาพ
                    - PROCESS MAP ISO/TS16949
                        * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ
                        * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
                        * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30      * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ
                        * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง 
                    - Core Tools สำหรับระบบ TS16949
                    - ทดสอบความเข้าใจและการตีความข้อกำหนด            
                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ความรู้พื้นฐานด้านข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009