สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น_(Hoshin Kanri)

8D Report and Why-Why Analysis Technique

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

หลักสูตรอบรมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

หลักสูตรฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007


Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

หลักการและเหตุผล
   OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อทบทวนและเสริมความเข้าใจ/การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจประเมิน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
วันที่ 1
09.00-12.00 - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ OHSAS 18001
                  - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                  - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                  - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                  - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                     * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                     * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                     * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                     * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                     * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                  - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00 - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                  - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                  - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                     * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                     * การทบทวนเอกสาร
                     * การวางแผนการตรวจติดตาม
                     * การจัดทำ Check List
12.00-13.00  - พักเที่ยง
13.00-16.30    * การประชุมเปิด
                     * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                     * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                     * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                     * การประชุมปิด
                   - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                   - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007