สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC


วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง
(COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

หลักการและเหตุผล
  เครื่องสําอางเป็นปัจจัยเสริมที่มีความจําเป็นต่อมนุษย์อาจกล่าวได้ว่าในสังคมปัจจุบันไม่มีผู้ใดดําเนินชีวิตประจําวันโดยไม่ได้ใช้เครื่องสําอางอย่างน้อยที่สุดก็ใช้เครื่องสําอางบางประเภทเช่น สบู่ แชมพูหรือยาสีฟัน

เพื่อความสะอาดเพื่อความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามการใช้เครื่องสําอางเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นการแพ้เครื่องสําอางโดยสาเหตุของการแพ้อาจเกิดเฉพาะตัวบุคคลที่ใช้เองหรืออาจเกิดจากการใช้เครื่องสําอางที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางที่มีคุณภาพต้องมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ตัวอาคารสถานที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตบุคลากรวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอางดังต่อไปนี้จึงเป็นข้อแนะนําทั่วๆไปที่ผู้ผลิตสามารถนําไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของสถานที่ผลิตเครื่องสําอางแต่ละแห่งได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยอันจะเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภคในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานก็จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นการตอบแทนวัตถุประสงค์ในการกําหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องสําอางได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การผลิตเครื่องสําอางภายในประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

   ASEAN GMP Cosmetic  จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการขยายตลาดสู่ตลาดอาเซียนควรต้องยื่นขอการรับรองตามแนวทางกฎหมายก่อน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ออกประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียนประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2551 ใช้แทนระบบ GMP เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียน ที่กำหนดใช้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีสำหรับเครื่องสำอางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 วัตถุประสงค์
   เพื่อให้เข้าใจแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง นำไปสู่มีการผลิตและควบคุมให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการ
09.00-12.00  1. บทนำ
                   2. บุคลากร
                   3. สถานที่ผลิต
                   4. อุปกรณ์เครื่องมือ
                   5. สุขลักษณะและสุขอนามัย
                   6. การดำเนินการผลิต
                   7. การควบคุมคุณภาพ
12.00-13.00  พัก
13.00-16.00  8. เอกสาร
                   9. การตรวจสอบภายใน
                 10. การเก็บ
                 11. ผู้ผลิตและผู้วิเคราะห์ที่เป็นคู่สัญญา
                 12. เรื่องร้องเรียน
                 13. การเรียกคืนสินค้า
                 14. คำศัพท์เทคนิค
                 15. เอกสารอ้างอิง

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC