สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)


ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009
(Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐาน ISO/TS 16949 คือระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้รับการจัดทำขึ้นโดย IATF และ JAMA มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ผลิตนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องการข้อบกพร่องต่าง ๆ ลดความผันแปร และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยนำเครื่องมือหลัก(core tools) ที่สำคัญเข้ามาใช้ในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย APQP , FMEA , SPC ,MSA , PPAP เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้พื้นฐานสำหรับการนำไปต่อยอด

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและความต้องการของระบบ ISO/TS 16949
   2.เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก(core tools) APQP , FMEA , SPC ,MSA , PPAP ระบบ ISO/TS 16949

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
วันที่ 1
09.00-12.00- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ ISO/TS16949
                 - 4M1E ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเพิ่มผลผลิต
                 - หลักการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS16949
                 - กระบวนการระบบบริหารคุณภาพ
                    * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ
                    * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
                    * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร
12.00-13.00- พัก
13.00-16.30   * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  
                    * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง                 
วันที่ 2
09.00-12.00- ความแปรผันและความผิดพลาดต่างๆในการทำงาน
                 - เครื่องมือหลัก(core tools) ของระบบ
                 - แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้
                    * การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผน
                       ควบคุม APQP & CP
                    * การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA
12.00-13.00- พัก
13.00-16.00   * การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ SPC
                    * การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA
                    * กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต PPAP
                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)