สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)


ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009
(Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐาน ISO/TS 16949 คือระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้รับการจัดทำขึ้นโดย IATF และ JAMA มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ผลิตนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องการข้อบกพร่องต่าง ๆ ลดความผันแปร และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยนำเครื่องมือหลัก(core tools) ที่สำคัญเข้ามาใช้ในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย APQP , FMEA , SPC ,MSA , PPAP เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้พื้นฐานสำหรับการนำไปต่อยอด

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและความต้องการของระบบ ISO/TS 16949
   2.เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก(core tools) APQP , FMEA , SPC ,MSA , PPAP ระบบ ISO/TS 16949

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
วันที่ 1
09.00-12.00- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ ISO/TS16949
                 - 4M1E ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเพิ่มผลผลิต
                 - หลักการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS16949
                 - กระบวนการระบบบริหารคุณภาพ
                    * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ
                    * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
                    * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร
12.00-13.00- พัก
13.00-16.30   * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  
                    * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง                 
วันที่ 2
09.00-12.00- ความแปรผันและความผิดพลาดต่างๆในการทำงาน
                 - เครื่องมือหลัก(core tools) ของระบบ
                 - แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้
                    * การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผน
                       ควบคุม APQP & CP
                    * การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA
12.00-13.00- พัก
13.00-16.00   * การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ SPC
                    * การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA
                    * กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต PPAP
                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)