สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) IATF16949:2016


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
     • เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
     • เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
     • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015,และ IATF16949:2016 ข้อที่ 9.2 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
     • ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการ ภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ
 

   โดยการวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 

   และใช้การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
 

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินและสามารถดำเนินการ ตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบบริหารได้อย่าง มีประสิทธิภาพทั้ง QMS , Process , Products

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
                    : สำหรับผู้ตรวจประเมินในระบบ IATF16949:2016 ต้องผ่านการอบรม Core Tools มาแล้วและมีประสบการณ์และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วันที่ 1 ( IQA เฉพาะส่วน QMS  IATF16949 )

09.00-12.00  - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                   - ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน                  
                   - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                       * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                       * การทบทวนเอกสาร BPM และ QP,WI ที่เกี่ยวข้อง
                       * การวางแผนการตรวจติดตามQMS , WORK SHOP
                       * การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram ,  WORK SHOP
                       * การประชุมเปิด
12.00-13.00  - พัก
13.00-17.00      * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                       * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                       * WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
                       * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR

วันที่ 2 ( IQA เฉพาะส่วน Manufacturing Process Audit & Product Audit )
09.00-12.00  - ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
                   - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
                   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                       * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                       * การทบทวนเอกสาร PPAP
                       * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                       * การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram , WORK SHOP
12.00-13.00  - พัก
13.00-17.00      * เทคนิคการตรวจ Process , Products
                       * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                       * WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
                       * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                 - Q&A

เอกสารเฉพาะที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม

1. การตรวจ QMS เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่ QM , QP FORM สำหรับกระบวนการที่จะทำ WORKSHOPตรวจประเมิน (ให้ใช้แฟ้มที่แจกจ่ายในแต่ละแผนก)
2. การตรวจ Process & Product เตรียมชุดPPAP ของผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ วันอบรมและแผนการส่งมอบวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า
REMARK รายการที่ 1,2 ให้จัดเตรียม 6 ชุด ( 1ชุด=5คน )


รายละเอียดข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน

7.2.3 ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน
องค์กรต้องมีเอกสารกระบวนการในการยืนยันว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความ สามารถ โดยพิจารณาข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าทั้งหมด   สำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ ดูได้จาก ISO 19011   และองค์กรต้องเก็บรักษารายชื่อของผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเอาไว้

ผู้ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถพิสูจน์ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
   a) การทำความเข้าในวิธีการเชิงกระบวนการสำหรับยานยนต์ สำหรับการตรวจสอบรวมถึงการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง
   b) การทำความเข้าใจข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
   c) การทำความเข้าใจข้อกำหนดของ ISO 9001 และ IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบ
   d) การทำความเข้าใจข้อกำหนดของเครื่องมือหลักที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบ
   e) การทำความเข้าใจวิธีการวางแผน การดำเนินการ การรายงาน และเปิดเผยผลการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิตต้องแสดงความเข้าใจทางเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องที่จะทำการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ (เช่น PFMEA) และแผนควบคุม   ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงความรู้ความสามารถในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของ ผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อกำหนด

เมื่อจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถ ต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลเพื่อแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้ให้การฝึก อบรมในข้อกำหนดข้างต้น
ต้องมีการดูแลรักษาและการปรับปรุงความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผ่าน
   f) การทำการตรวจสอบขั้นต่ำต่อปี ตามที่องค์กรกำหนด และ
   g) การรักษาระดับความรู้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลงภายใน (เช่น เทคโนโลยีของกระบวนการ เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์) และการเปลี่ยนแปลงภายนอก (เช่น ISO 9001, IATF 16949, เครื่องมือหลัก และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า)

9.2 การตรวจสอบภายใน
   9.2.1 องค์กรต้องดำเนินการตรวจสอบภายในในระยะต่างๆตามแผน เพื่อให้ข้อมูลว่าระบบการจัดการคุณภาพ:
   a) สอดคล้องกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   b) มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

   9.2.2 องค์กรต้อง:
   a) วางแผน กำหนด ดำเนินการ และรักษา แผนการการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในการวางแผนและการรายงาน ซึ่งจะต้องพิจารณาความสำคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กร และผลลัพธ์ของการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา
   b) ระบุเกณฑ์การตรวจสอบและขอบเขตของการตรวจสอบแต่ละครั้ง
   c) เลือกผู้ตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบ
   d) รายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
   e) ทำการแก้ไขที่เหมาสมโดยไม่ล่าช้า
   f) เก็บรักษาข้อมูลเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานของการดำเนินการโปรแกรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ ดูแนวทางได้จาก ISO 19011

9.2.2.1 โปรแกรมการตรวจสอบภายใน
องค์กรต้องมีกระบวนการตรวจสอบภายใน   องค์กรต้องรวมการพัฒนาและการดำเนินการโปรแกรมการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ การตรวจสอบกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

โปรแกรมการตรวจสอบต้องถูกจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง แนวโน้มของผลการดำเนินการภายในและภายนอ และความวิกฤติของกระบวนการ
เมื่อองค์กรรับผิดชอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ องค์กรต้องรวมการประเมินความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ในโปรแกรมการตรวจ สอบภายในของตนด้วย

ต้องมีการทบทวนความถี่ของการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ความไม่สอดคล้องภายในและภายนอก และ/หรือ ข้อเรียกร้องของลูกค้า   และต้องทบทวนประสิทธิผลของโปรแกรมการตรวจสอบ ในฐานะส่วนหนึ่งของการทบทวนการบริหารจัดการ

9.2.2.2 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการคุณภาพ
องค์กรต้องตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ในช่วงเวลา 3 ปี ตามโปรแกรมประจำปี โดยใช้วิธีเชิงกระบวนการเพื่อยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐาน QMS สำหรับยานยนต์ฉบับนี้   องค์กรต้องสุ่มตรวจสอบข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการคุณภาพเฉพาะลูกค้า เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ

9.2.2.3 การตรวจสอบกระบวนการผลิต
องค์กรต้องตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งหมดในระยะเวลา 3 ปี เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบกระบวนการดังที่ ลูกค้ากำหนด   เมื่อลูกค้าไม่ได้กำหนดเอาไว้ องค์กรต้องเป็นผู้กำหนดวิธีที่จะใช้

ภายในแผนตรวจสอบแต่ละแผน ต้องทำการตรวจกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการในทุกกะ ที่มีการใช้กระบวนการ รวมถึงการสุ่มตัวอย่างเมื่อเปลี่ยนกะ

การตรวจสอบกระบนการผลิตต้องประกอบด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพของการประเมิน ความเสี่ยงของกระบวนการ (เช่น PFMEA), แผนควบคุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
องค์กรต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการที่ลูกค้ากำหนดในขั้นตอนที่จำเป็น ของการผลิตและการจัดส่ง เพื่อยืนยันความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุ   เมื่อลูกค้าไม่ได้กำหนดไว้ องค์กรต้องระบุวิธีการที่จะใช้

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016