สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 2วัน

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001


หลักการและเหตุผล
   หนึ่งในเป้าหมายของการทำระบบ  ISO45001 เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่องค์กรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบได้ว่ากฎหมายในประเทศไทยได้มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน ได้มีการประกาศไว้
 
จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะปัญหาขององค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,และทีมกฎหมาย
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการ 
09.00-12.00 - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบISO45001
                  - ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมายถึงอะไร
                  - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆและหน่วยต่างๆที่กำหนดข้อกำหนดกฎหมายในประเทศไทย 
                  - หน้าที่ของทีมกฎหมายด้าน ISO45001
                  - ขั้นตอนสำหรับการบ่งชี้และการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย
                     * การประเมินกิจกรรมและลักษณะธุรกิจขององค์กร
                     * การคัดเลือกและการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                     * การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กร
                  - Workshop
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
                     * การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
                  - Workshop
                  - Q&A


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60% Workshop 40%


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001