สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001


หลักการและเหตุผล
   หนึ่งในเป้าหมายของการทำระบบ  ISO45001 เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่องค์กรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบได้ว่ากฎหมายในประเทศไทยได้มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน ได้มีการประกาศไว้
 
จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะปัญหาขององค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,และทีมกฎหมาย
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการ 
09.00-12.00 - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบISO45001
                  - ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมายถึงอะไร
                  - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆและหน่วยต่างๆที่กำหนดข้อกำหนดกฎหมายในประเทศไทย 
                  - หน้าที่ของทีมกฎหมายด้าน ISO45001
                  - ขั้นตอนสำหรับการบ่งชี้และการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย
                     * การประเมินกิจกรรมและลักษณะธุรกิจขององค์กร
                     * การคัดเลือกและการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                     * การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กร
                  - Workshop
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
                     * การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
                  - Workshop
                  - Q&A


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60% Workshop 40%


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001