สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2 วัน


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
(Third edition: 2015-09-15)


บทนำ
   สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสำคัญยิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลาย


   มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ
• สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ำ พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ และความสัมพันธ์
• สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม 2015 ทำลายสถิติกลายเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1880 และในเวลาเดียวกัน ไตรมาสที่ 1 ปี 2015 (ม.ค.-มี.ค.) เป็นไตรมาสที่ 1 ที่ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มว่าปี 2015 จะทำลายสถิติของปี 2014 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุด
   ซึ่งการใช้พลังงานก่อนให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆประการที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อนเช่น
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและอื่น ๆ ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นลักษณะคล้ายกับเรือนกระจกที่ปิดล้อมรอบโลกเรา ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- รูรั่วโอโซน โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่สำคัญคือกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลกให้เหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากการใช้สาร คลอรีน-ฟลูโอรีน-คาร์บอน (CFC) ในตู้เย็น,เครื่องปรับอากาศและ กระป๋องสเปรย์
- ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El-nino) และ ลานีญา (La Nina)
 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตนเองและสังคม
   ในปัจจุบันเราสามารถจำแนก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 3 ปัญหาใหญ่ ๆ คือ
  1. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ    เนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด        
  2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม   เนื่องจากการปลดปล่อย/ทิ้งสิ่งที่เป็นพิษ
  3. ปัญหาการทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากเกิดการเสียสมดุล
 
สาเหตุจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 
สาเหตุจากการปล่อยมลพิษต่างๆ
 
   การทำให้โลกกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมเดิมสามารถทำได้โดยการทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้และการทำลายเกิดความรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และ ทำให้ทราบกลไกลของวิธีการอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านั้น และ ทำให้เกิดการผลักดันการนำไปปฏิบัติจริงอีกทั้งข้อกำหนด ISO14001:2015 ได้มีการกำหนดหลักการเอาไว้จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงาน
   มาตรฐาน ISO 14001 2015 ฉบับนี้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรใช้ในการยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   มาตรฐานฉบับนี้มีเจตนาให้องค์กรนำไปใช้ในการแสวงหาวิธีการจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
   มาตรฐานฉบับนี้ช่วยองค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างคุณค่ากับสิ่งแวดล้อม องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึง:
   - การยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
   - เติมเต็มการปฏิบัติตามพันธกิจ
   - บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
      ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015 ที่ผ่านมา มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
รูปที่ 1 – ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA และกรอบการทำงานในมาตรฐานฉบับนี้

วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO14001:2015 และการประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม  2 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.00

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1
09.00-12.00    1 ขอบเขต                                                                                          
                     2 การอ้างอิง                                                                                       
                     3 คำจำกัดความ                                                                                 
                     3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและภาวะผู้นำ                             
                     3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน                                           
                     3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรอมและการดำเนินการ          
                     3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
                     4 บริบทขององค์กร                                                                         
                     4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร 
                     - WORKSHOP การศึกษาบริบทขององค์กร 
                     4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
                     - WORKSHOP การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                     4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม            
                     4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
12.00-13.00   พัก                                                
13.00-16.00    5 ภาวะผู้นำ                                                                                       
                     5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น                                                       
                     5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม                                                                
                     5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร          
                     6 การวางแผน                                                                                   
                     6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                     6.1.1 บททั่วไป 
                     - WORKSHOP การประเมินความเสี่ยง
                     6.1.2 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
                     - WORKSHOP การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
                     6.1.3 พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม
                     - WORKSHOP การระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                
                     6.1.4 การดำเนินการวางแผน                                                         
                     6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
                     6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม                                              
                     6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์      
วันที่ 2             
09.00-12.00    7 การสนับสนุน                                                                               
                     7.1 ทรัพยากร                                                                                
                     7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                     7.3 ความตระหนัก                                                                        
                     7.4 การสื่อสาร                                                                              
                     7.4.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.4.2 การสื่อสารภายใน                                                                
                     7.4.3 การสื่อสารภายนอก                                                              
                     7.5 เอกสารสารสนเทศ                                                                  
                     7.5.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล                                             
                     7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร    
12.00-13.00   พัก                                                
13.00-16.00    8 การดำเนินงาน                                                                               
                     8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน                            
                     8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน       
                     9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                      
                     9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
                     9.1.1 บททั่วไป                                                                             
                     9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง     
                     9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                       
                     9.2.1 บททั่วไป                                                                              
                     9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน                                       
                     9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                    10 การปรับปรุง                                                                                
                    10.1 บททั่วไป                                                                               
                    10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข                        
                    10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ                                                        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบจาก ISO 14001:2004 เป็น ISO 14001:2015
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนดฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-15 ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)