สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

Internal Audit ระบบ GMP/HACCP

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ตรวจติดตาม ISO 9001


การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2008
INTERNAL QUALITY AUDITS( IQA ) for ISO 9001:2008

หลักการและเหตุผล
   ISO 9001 : 2008 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ(Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2008 ตามแนวทาง ISO 19011
   2. เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจที่ดี ขั้นตอนการตรวจประเมิน การรวบรวมข้อมูล และพัฒนาทักษะในการตั้งคำถาม การตัดสินผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2008

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25-30 คน

กำหนดการอบรม
วัน          เวลา                กิจกรรม

วันที่1        8.30-12.00     - ทบทวนข้อกำหนด ISO9001:2008
                                        - ข้อกำหนด ISO9001:2008  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                                        - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                                        - หลักการของการตรวจติดตาม
                                        - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
              12.00-13.00       - พัก
              13.00-16.30       - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                          * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                          * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                                          * การวางแผนการตรวจติดตาม
                                          * WORK SHOP
                                          * การจัดทำ Check List 
                                          * WORK SHOP
วันที่2        8.30-12.00       * การประชุมเปิด
                                          * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                                          * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                                          * WORK SHOP
              12.00-13.00       - พัก
              13.00-16.30         * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                          * การประชุมปิด
                                       - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                                       - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ตรวจติดตาม ISO 9001