สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนด ISO/TS16949


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

หลักการและเหตุผล
   ISO/TS16949 เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดจาก องค์การ ISO, BIG 3  โดยผนวกข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนด  ISO9001:2008 ไว้ด้วยกัน เพื่อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง การลดความฝันแปร และการสูญเสียในห่วงโซ่ของการส่งมอบ ซึ่งการที่จะจัดทำและรักษาระบบให้ได้ประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม ( 2 วัน )
เวลา                    กิจกรรม

วันที่1    
9.00 – 12.00    -  ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ ISO/TS16949  
                         - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                         - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                         - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA 
                         - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4  ถึงข้อ 8
                         - การตีความข้อกำหนดใน ISO/TS 16949:2009
                           * ข้อ4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality management systems)
12.00 – 13.00  - พัก
13.00 – 16.00    * ข้อ5.ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  (Management  responsibility)
                           * ข้อ6.การบริหารทรัพยากร  (Resource  management)

วันที่2     
9.00 – 12.00    - การตีความข้อกำหนดใน ISO/TS 16949:2009  ( ต่อ )     
                          * ข้อ7.กระบวนการผลิต/การบริการ  (Product  Realization)
12.00 – 13.00  - พัก
13.00 – 16.00    * ข้อ8.การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง(Measurement,analysis and improvement)
                         - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนด ISO/TS16949