สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO14001


การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   หัวใจของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือการระบุ ประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ(Significant environmental aspects)  หากระบุถูกต้องระบบ EMS จะช่วยท่านในการทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ หากระบุผิดพลาดท่านจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลา  เป็นภาระ  เสียค่าใช้จ่าย แล้ว  ผู้ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็ไม่เกิดความเข้าใจเพียงทำให้ผ่านๆไปเท่านั้น  การพิจารณาหลักเกณฑ์ก็ไม่ชัดเจนไม่สามารถอธิบาย ไม่ครอบคลุม กิจกรรม  บริการ  และผลิตภัณฑ์  อันส่งผลให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน  หลักสูตรกลยุทธ์การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้เข้าใจการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2004
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินลักษณะปัณหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     
   ทีมงานผู้ตรวจที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด ISO14001

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                   กิจกรรม
     9.00-12.00       - ความเข้าใจพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             - ข้อกำหนด ISO14001ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             -  คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                                * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์ Input/Output
                             - Work Shop
   12.00-13.00       - พัก
   13.00-16.00          * การบ่งชี้ประเด็นและผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                                * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
                             - Work Shop
                             - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน
                             - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO14001