ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )


การบำรุงเชิงคุณภาพ
( Quality Maintenance )

บทนำ
   Quality Maintenance หรือ Hinshitsu Hozen เป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับสภาพเครื่องจักรเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์โดยปราศจากข้อบกพร่อง (defect) โดยยึดหลักการของการรักษาสภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการผลิต


   ดังนั้นค่ามาตรฐานต่างๆของเครื่องจักรจึงต้องถูกกำหนดและได้รับการตรวจสอบตามเวลา  เมื่อพบความผิดปกติก็จะต้องแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องกับผลิตภัณฑ์
   สภาพที่ไม่ก่อให้เกิดของเสีย   (Defect Free Condition)
  “เพื่อให้โรงงานปลอดปัญหาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิต และเครื่องจักรอย่างเต็มที่เพื่อกำหนดและรักษาสภาพที่ไม่นำไปสู่การเกิดของเสีย (Defect Free Condition) “


ใครคือผู้รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ
    ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพทั่วทั้งบริษัท หรือ โรงงาน โครงการที่ทำในการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพมีความยากง่ายไม่เท่ากัน โครงการที่มีกระบวนการผลิตที่ใหญ่โต หรือต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะต้องได้รับการแก้ไขโดย Project Team ที่นำโดยผู้จัดการแผนก
       ส่วนโครงการที่ง่ายให้กลุ่มย่อยในพื้นที่ทำงานได้ แก้ไขกันเอง หลังจากทีมงานกำหนดเงื่อนไขสำหรับของเสียเป็นศูนย์ พนักงานส่วนผลิตจะต้องดูแลและควบคุมสภาพเหล่านี้เกือบทั้งหมดให้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ปัญหาที่ยากขึ้นจะแก้ไขโดย Project Team จากฝ่ายผลิต รวมกับแผนกอื่น เช่น ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมเครื่องจักร ฝ่ายบำรุงรักษา และประกันคุณภาพ
ปรัชญาพื้นฐานที่จะนำไปสู่ Zero defect
 
  การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบให้กับพนักงาน Operator
 
เมื่อเราทราบถึงข้อกำหนดที่จะทำให้เกิด zero defect แล้ว เราจึงต้องจัดทำแผนผังขั้นตอนดำเนินงานการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ 10 ขั้นตอน


วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ของ TPM
  3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance
  4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน มีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตของเสียเป็นศูนย์

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม [Pre-test]
09.00-12.00    - วัตถุประสงค์ของ การทำกิจกรรม Zero Defect
                      - Defect Free Condition คืออะไร
                      - ปรัชญาพื้นฐานที่จะนำไปสู่ Zero defect
                      - การดำเนินกิจกรรม การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ 10 ขั้นตอน
                        1. จัดเตรียม QA matrix & Defect mode
                        2. วิเคราะห์สภาพของปัจจัยการผลิต (4M)
                        3. จัดเตรียม Problem Chart
                        4. จัดทำ FMEA ในการวิเคราะห์ / Why Why analysis กับปัจจัยการผลิตที่มีข้อบกพร่อง
                        5. การใช้ PM Analysis วิเคราะห์กับการผลิตที่มีข้อบกพร่อง
                        6. แผนการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย
                        7. ดำเนินการปรับปรุงตามแผนงานที่กำหนดไว้
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30      8. ทบทวนสภาพปัจจัยการผลิต (4M) หลังการปรับปรุง
                        9. ยืนยันสภาพของปัจจัยการผลิต (4M)
                        10. กำหนดมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ และนำไปปฏิบัติโดยพนักงานฝ่ายผลิต (Operator)
                     A. Case study [หน่วยงาน QC นำข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้น]
                        * จัดทำ QA matrix [2-3 Section]
                        * วิเคราะห์สภาพของปัจจัยการผลิต (4M) [2-3 Section]
                        * จัดทำ Problem Chart [2-3 Section]
                        *  FMEA  & Why Why analysis
                        * วิเคราะห์หาวิธีการ และดำเนินการปรับปรุงตามแผนงาน
                        * ทบทวนสภาพปัจจัยการผลิต (4M) หลังการปรับปรุง
                        * กำหนดมาตรฐานที่ตรวจสอบได้นำไปปฏิบัติ
                     - Q&A & [Post-test]

รูปแบบการอบรม

   - บรรยาย และยกตัวอย่าง
   - ทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )