ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )


การบำรุงเชิงคุณภาพ
( Quality Maintenance )

บทนำ
   Quality Maintenance หรือ Hinshitsu Hozen เป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับสภาพเครื่องจักรเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์โดยปราศจากข้อบกพร่อง (defect) โดยยึดหลักการของการรักษาสภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการผลิต


   ดังนั้นค่ามาตรฐานต่างๆของเครื่องจักรจึงต้องถูกกำหนดและได้รับการตรวจสอบตามเวลา  เมื่อพบความผิดปกติก็จะต้องแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องกับผลิตภัณฑ์
   สภาพที่ไม่ก่อให้เกิดของเสีย   (Defect Free Condition)
  “เพื่อให้โรงงานปลอดปัญหาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิต และเครื่องจักรอย่างเต็มที่เพื่อกำหนดและรักษาสภาพที่ไม่นำไปสู่การเกิดของเสีย (Defect Free Condition) “


ใครคือผู้รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ
    ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพทั่วทั้งบริษัท หรือ โรงงาน โครงการที่ทำในการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพมีความยากง่ายไม่เท่ากัน โครงการที่มีกระบวนการผลิตที่ใหญ่โต หรือต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะต้องได้รับการแก้ไขโดย Project Team ที่นำโดยผู้จัดการแผนก
       ส่วนโครงการที่ง่ายให้กลุ่มย่อยในพื้นที่ทำงานได้ แก้ไขกันเอง หลังจากทีมงานกำหนดเงื่อนไขสำหรับของเสียเป็นศูนย์ พนักงานส่วนผลิตจะต้องดูแลและควบคุมสภาพเหล่านี้เกือบทั้งหมดให้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ปัญหาที่ยากขึ้นจะแก้ไขโดย Project Team จากฝ่ายผลิต รวมกับแผนกอื่น เช่น ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมเครื่องจักร ฝ่ายบำรุงรักษา และประกันคุณภาพ
ปรัชญาพื้นฐานที่จะนำไปสู่ Zero defect
 
  การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบให้กับพนักงาน Operator
 
เมื่อเราทราบถึงข้อกำหนดที่จะทำให้เกิด zero defect แล้ว เราจึงต้องจัดทำแผนผังขั้นตอนดำเนินงานการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ 10 ขั้นตอน


วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ของ TPM
  3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance
  4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน มีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตของเสียเป็นศูนย์

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม [Pre-test]
09.00-12.00    - วัตถุประสงค์ของ การทำกิจกรรม Zero Defect
                      - Defect Free Condition คืออะไร
                      - ปรัชญาพื้นฐานที่จะนำไปสู่ Zero defect
                      - การดำเนินกิจกรรม การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ 10 ขั้นตอน
                        1. จัดเตรียม QA matrix & Defect mode
                        2. วิเคราะห์สภาพของปัจจัยการผลิต (4M)
                        3. จัดเตรียม Problem Chart
                        4. จัดทำ FMEA ในการวิเคราะห์ / Why Why analysis กับปัจจัยการผลิตที่มีข้อบกพร่อง
                        5. การใช้ PM Analysis วิเคราะห์กับการผลิตที่มีข้อบกพร่อง
                        6. แผนการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย
                        7. ดำเนินการปรับปรุงตามแผนงานที่กำหนดไว้
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30      8. ทบทวนสภาพปัจจัยการผลิต (4M) หลังการปรับปรุง
                        9. ยืนยันสภาพของปัจจัยการผลิต (4M)
                        10. กำหนดมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ และนำไปปฏิบัติโดยพนักงานฝ่ายผลิต (Operator)
                     A. Case study [หน่วยงาน QC นำข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้น]
                        * จัดทำ QA matrix [2-3 Section]
                        * วิเคราะห์สภาพของปัจจัยการผลิต (4M) [2-3 Section]
                        * จัดทำ Problem Chart [2-3 Section]
                        *  FMEA  & Why Why analysis
                        * วิเคราะห์หาวิธีการ และดำเนินการปรับปรุงตามแผนงาน
                        * ทบทวนสภาพปัจจัยการผลิต (4M) หลังการปรับปรุง
                        * กำหนดมาตรฐานที่ตรวจสอบได้นำไปปฏิบัติ
                     - Q&A & [Post-test]

รูปแบบการอบรม

   - บรรยาย และยกตัวอย่าง
   - ทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )