ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา PM Analysis


เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินกิจกรรมมีเป้าหมายคือต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มและต้องการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 100% แต่ในการดำเนินการจริงไม่เป็นไปดั่งที่คาดหวังเพราะมีปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องและมีหลายองค์กรพยายามหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดน้อยลง แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการแก้ไขกลับกลายเป็นอยู่ที่ผู้ที่จะดำเนินการแก้ไขเอง ซึ่ง ไม่เข้าใจกลไกการทำงาน ,ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักและเหตุผล , ขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา จึงทำให้การแก้ไขหรือปรับปรุงที่เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จอีกทั้งยังอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือความเสียหายใหม่เพิ่มขึ้น
   PM Analysis คือหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากหลายองค์กรเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิผลผู้ดำเนินการจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ PM Analysis
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการและมีทักษะการวิเคราะห์ PM Analysis

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

09.00-12.00   - สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                       - หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                       - PM Analysis คืออะไร
                       - หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์ PM
                       - 8 ขั้นตอนสู่การวิเคราะห์ PM
                       - การกำหนดปรากฏการณ์
                       - การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
                       - Work Shop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - การศึกษาความสัมพันธ์ของ 4M
                       - Work Shop
                       - การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น , การกำหนดวิธีการ
                         ตรวจสอบ , การค้นหาจุดบกพร่อง
                       - Work Shop
                       - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466,090-4649464 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา วิเคราะห์ PM Analysis