ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

ฝึกอบรมสัมมนา วิเคราะห์ปัญหา W5 Image Analysis


การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักการและเหตุผล
   W5 image เป็นเครื่องมือแบบหนึ่งที่นิยมใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการทำ Kaizen และ Focused Improvement : TPM  โดยใช้พื้นฐานของ 5 Why และการเขียนรูปประกอบ (image) และ 5 GEN ซึ่งสาเหตุที่เครื่องมือชนิดนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมของ ญี่ปุ่น คือ “การแสดงผลที่แม้กระทั้งผู้ไม่มีความเข้าใจในงานยังสามารถเกิดความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของการก่อเกิดปัญหาได้”
   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเทคนิควิธีการประยุกต์ใช้ทางสถาบัน BIG Q TRAINING จึงได้พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในองค์กรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ และความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, วิศวกร, พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                       กิจกรรม
09.00-12.00 น.       หลักการและแนวคิด 
                                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ
                                    - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป
                                    - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
                               W5 Image Analysis
                                   - W5 Image Analysis คืออะไร
                                   - หลักการ 5 GENเพื่อการสืบสวนวิเคราะห์
                                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย W5 Image Analysis
                                   - การระบุปัญหาที่เท็จจริง 
                                   - การทำความเข้าใจกับระบบหน้าที่และการวาดภาพ 
                                   - Workshop
12.00-13.00 น.           - พัก
13.00-16.30 น.           - การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
                                   - การค้นหาปัญหา “ทำไม” และการวาดภาพ 
                                   - Workshop
                                   - การนำเสนอมาตรการจัดการและการจัดความสำคัญ
                                   - การยืนยันและทบทวนผลการวิเคราะห์
                                   - Workshop
                                   - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis