ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

อบรมสัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 3วัน

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)


กระบวนการแก้ปัญหาและติดตามงานด้วยกระดาษ A3
(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)


หลักการ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
 
   ปัจจุบันการแก้ไขปัญหามีรูปแบบแนวทางที่หลากหลาย เช่น

   ผู้ดำเนินการต้องเป็นผู้เลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตุคือในทุกรูปแบบของการแก้ไขจะมีการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารในการผลักดันให้เกิดประสิทธิผลที่ต้องการนั้นคือแนวคิดของ
 
   และในระหว่างหรือการแก้ไขติดตามปัญหาในทุกวิธีการก็ยังต้องมีการใช้บันทึกเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล A3 Report เป็นเครื่องมืออีกประเป็นหนึ่งที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบกระดาษแผนเดียวทำให้ง่ายต่อการเข้าใจภาพรวมและง่ายต่อการรายงานผล
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียนรายงาน  A3 ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการต่างๆ
                    - A3 PROBLEM REPORT คืออะไร
                   กระบวนการแก้ไข 8 ขั้นตอน และรายงานผลโดยใช้ A3
                    1 ทำปัญหาให้ชัดเจน
                    2 แจกแจงรายละเอียดของปัญหา
                    3. กำหนดเป้าหมาย
                   - Workshop
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  4. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
                    5. กำหนดการแก้ไข
                   - Workshop
                    6. ลงมือแก้ไข
                    7. ตรวจสอบผล
                    8. กำหนดมาตรฐาน
                 ตัวอย่างการเขียนรายงานโดยใช้ A3
                   - ตัวอย่างการเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ
                   - Workshop : การเขียนรายงาน 
                   - Q&A

 รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 8 และการเขียนรายงานโดยใช้ A3
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)