ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)


การดูแลรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
Autonomous Maintenance ( AM )

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   TPM เป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของการพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็น หลัก
 
   ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง
 
   หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

   การที่พนักงานประจำเครื่องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา  
   โดยหลักสูตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบัติ การดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง , การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม , การสร้างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ
   “ การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ  ”
      กุญแจสำคัญ   : 
-    มโนภาพสภาพเครื่องตามจินตนาการในขณะทำความสะอาด
-    ค้นหาจุดบกพร่องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ( การหลวมคลาย , สั่นสะเทือน , ความร้อนสูง )

   การแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะอาศัยการตรวจประเมินจากผลการดำเนินงานดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่องได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้กลับสู่สภาพเดิมได้
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องจักร(การทำความสะอาด , หล่อลื่น , ตรวจสอบ)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

   -    ตรวจสอบ KPI ของเครื่องตัวอย่างที่ต้องการ
   -    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
         • วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
         • ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
         • ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
         • การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
         • การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
         • องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
วันที่ 2
   -    Work shop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง (ปฏิบัติที่เครื่องจักรจริง)
   -    Work shop การประชุมกลุ่มย่อย (ห้องประชุม)
        • จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบและการแก้ไข
        • จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบ
   -    นำเสนอผลงาน
วันที่ 3
   -    ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเอง
   -     การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
        • สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
        • หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
        • ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
        • หลักการ 5 GEN และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
   -    Work shop การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
   -    นำเสนอผลงาน
วันที่ 4
   -    ติดตามการบ้านการปรับปรุงเครื่องจักร
   -    Work shop การจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องจักร การทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
   -    นำเสนอผลงาน
วันที่ 5
   -    ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองและปรับปรุงเครื่องจักร
   -    ตรวจสอบ KPI เทียบผลที่ได้กับเป้าหมาย
   -    นำเสนอผลงานรวมทั้งโครงการ

ระยะเวลา :     5 วัน  (09.00-16.00 น.) ภายใน 1 เดือน
จำนวนผู้เข้าอบรม :    สมาชิกประจำเครื่องจักรตัวอย่าง ไม่เกิน 25 คน
รูปแบบการอบรม  :      บรรยาย /  ฝึกปฏิบัติ Workshop

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :     
1. เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 2-3  เครื่อง และ ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2. อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3. อบรมวันที่ 1 และ 2 ถ้าติดกันจะดีมาก
4. KPI ที่ต้องการวัดผลในการทำกิจกรรมการดูแลรักษาด้วยตนเองครั้งนี้ พร้อมค่าปัจจุบันและเป้าหมายที่ต้องการ (เป้าหมายต้องเหมาะสมกับระยะเวลา 1 เดือน) เช่น OEE , เครื่องจักรเสีย ,ของเสีย , จำนวนการปรับปรุง  เป็นต้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 095-4469446 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)