ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา KAIZEN


การปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ไคเซ็น (Kaizen) เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการปฏิบัติงานโดยใช้สติปัญญาของคนงานในการทำกิจกรรมเองซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งจากเบื้องบน จึงเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของกิจกรรม ไคเซ็น
  การทำไคเซ็น คือ การลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนที่ไม่จำเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงาน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และต้องอาศัยการพลิกแพลงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดในความเป็นจริงต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ ไคเซ็น (Kaizen)
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการปรับปรุงงานโดยใช้หลักการ ECRS

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
      ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานทั่วไปในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
      30 คน

กำหนดการอบรม
      เวลา                  กิจกรรม
     9.00-12.00          - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของไคเซ็น (Kaizen)
                               - ขั้นตอนในการปรับปรุงแบบไคเซ็น (Kaizen)
                                   1 การค้นหาและการกำหนดหัวข้อปรับปรุง
                                       * ประเภทความสูญเสีย (Muda, Muri, Mura)  
                                       * ประเภทของความสูญเปล่าทั้ง 7+1 ประการ (7+1 Wastes)
                               - Workshop การค้นหาและการวางแผนปรับปรุง
   12.00-13.00          - พัก
   13.00-16.30              2 การตั้งคำถาม 5 W1H เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลในการทำงาน
                                   3 การปรับปรุงโดย ใช้หลักการ ECRS
                               - Workshop การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปรับปรุง
                               - นำเสนอผลงานกลุ่ม (Presentation)
                               - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา KAIZEN