ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)


การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)

หลักการและเหตุผล
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ความสูญเสีย ซึ่งจะเกิดขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   การลดความสูญเสีย 16 ประการ(16 Losses Reduction) ต้องใช้หลักการของ Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement  เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การทำกิจกรรมเพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยการสร้างทีมจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมากปรับปรุง โดยใช้หลักการของPDCA ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการปรับปรุงประมาณ 4-6 เดือนต่อหนึ่งโครงการ และเมื่อทีมงานทำกิจกรรมการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะต้องเตรียมด้วยว่าโครงงานถัดไปจะทำอะไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิด การดำเนินงานมีประสิทธิผล
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเสีย 16 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ 16 ประการและการส่งเสริมการลดความสูญเสียในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  หลักการและแนวคิด
                   - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                   - ความแตกต่างระหว่างความสูญเสียและสูญเปล่า
                   - ความสูญเสีย 3 หมวดหมู่ (เครื่องจักร , คน , ทรัพยากร )
                   - ประเภทของความสูญเสีย ทั้ง 16 ประการ (16 Losses)       
                  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement )
                   - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement
                         * กำหนดพื้นที่การปรับปรุง (Select Improvement Model Area )
                         * จัดตั้งทีมงานปรับปรุง (Organize Project Teams )
                         * การศึกษาความสูญเสียในปัจจุบัน (Understand Present Losses )
                         * การกำหนดหัวข้อการปรับปรุง และ เป้าหมาย
                         * จัดทำแผนการปรับปรุง ( Set Improvement Plan )
                   - Workshop
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00        * วิเคราะห์ และ กำหนดมาตรการปรับปรุง
                   - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                      Cause & Effect diagram   
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Cause & Effect diagram   
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Cause & Effect diagram   
                        1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                        2. กำหนดปัจจัยหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
                        3. ระดมความคิดระบุสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                        4.กำหนดลำดับความสำคัญ
                        5.ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
                      -  Work Shop

วันที่ 2

09.00-12.00   Why-Why Analysis
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของ Why-Why Analysis
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                         1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                         2.ทำความเข้าใจกับระบบ (โครงสร้าง) ของสิ่งที่จะทำการวิเคราะห์
                         3.กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
                         4 การวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม”
                         5.กำหนดลำดับความสำคัญ
                         6.ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
                      -  Work Shop

12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  -     * ดำเนินการปรับปรุง (Implement Improvement )
                         * ตรวจสอบผลการปรับปรุง (Confirm Result )
                         * กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Take Measure to Prevent Recurrence )
                         * ขยายผลการปรับปรุง (Horizontal Replication )
                   - Workshop
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement เสมือนจริง สำหรับการลดความสูญเสีย


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)