ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา  การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance
(TPM For IATF 16949)

บทนำ
   ระบบบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949 พบว่าได้มีการให้ความสำคัญกับระบบการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อทำให้การผลิตชิ้นส่วนนั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของระบบจึงได้มีการบรรจุข้อกำหนดเรื่อง TPM ไว้เป็นหนึ่งกระบวนการที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น

    ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด


   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งระบบ TPM ในองค์กรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรในการทำระบบ IATF16949

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ ขึ้นไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00      • อธิบายข้อกำหนด IATF16949 ข้อ 8.5.1.5 Total Productive
                        • ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
                        • ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตด้วย TPM
                        • กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar) และความสัมพันธ์ในการดำเนินงาน
                        • ผลที่ได้จากการทำ TPM
                        • การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน
                        • การคำนวณดัชนีชี้วัดของ TPM
                           - OEE : Overall Equipment Effectiveness
12.00-13.00      พัก
13.00-16.30         - MTBF : Mean Time Before Failure
                           - MTTR : Mean Time To Repair
                        • กิจกรรมกลุ่มย่อย Small group และเครื่องมือ 3 ประการ
                           - การประชุมกลุ่ม
                           - OPL : One Point Lesson
                           - บอร์ดกิจกรรม
                        • การจัดทำมาตรฐานการดูแลเครื่องจักรโดย Operator
                        • แนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
                        • Q&Aติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)