ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
อบรมการบริหารเวลา Time management

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา บริหารเวลา


การบริหารเวลา
Time management

หลักการและเหตุผล
    ในการใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างๆจะถูกจำกัดด้วย “เวลา” และไม่สามารถเรียกเวลาคืนหรือย้อนกลับได้ ดังนั้นถ้าต้องการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดผู้ดำเนินการต้องรู้จัดวิธีการจัดสรร “วางแผน” เลือกงานที่สำคัญที่สุดทำก่อนให้เหมาะสมกับเวลาที่มีจำกัด และควบคุมการดำเนินการรวมถึงประเมินประสิทธิภาพการใช้เวลานั้นๆเพื่อไปปรับปรุงการวางแผนให้เกิดการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจทางสถาบัน BIG Q จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นี้เพื่อสร้างองค์ความรู้รวมถึงแนวทางและเทคนิคสำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นและวิธีการในการบริหารเวลา
   2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดทักษะ สามารถวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงาน และหัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม 
09.00-12.00 น.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                          - ข้อจำกัดด้านเวลาที่มีผลกระทบกับการทำงาน
                          - หลักการและแนวคิดของบริหารเวลา
                        เทคนิคและวิธีการบริหารเวลา
                          - ขั้นตอนการบริหารเวลา
                          - การจัดลำดับความสำคัญและความเร็งด่วน
                          - การวางแผนการทำงานที่มีเวลาจำกัด
                          - Work Shop
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - การวิเคราะห์สาเหตุทำให้เสียเวลา
                          - เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
                          - Work Shop
                          - การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
                          - Work Shop
                          - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา บริหารเวลา