ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารข้ามสายงาน


การบริหารข้ามสายงาน 
Cross Functional Management(CFM)

หลักการและเหตุผล
   จุดมุ่งหมายของ CFM คือการปรับปรุงระบบกิจกรรมทั้งหมดในองค์กร ไม่ใช่เน้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือน Daily Management การดำเนินการจะเน้นการร่วมแก้ไขปัญหาติดขัดต่างๆอันเนื่องมาจากงานที่ระดับบนได้มอบหมายไว้ให้ หรือปัญหาค้างคาอันเนื่องมาจากการประสานงานระหว่างสายงาน แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเน้นเฉพาะพัฒนาในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเดียวแล้วแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้
   หลักสูตร Cross Functional Management เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแบบ TQM ซึ่งสถาบัน BIG Q TRAINING ได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่ออบรมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับองค์กรต่างๆได้ทราบถึงหลักการและแนวทางดำเนินงานให้เกิดการบริหารข้ามสายงานตามแนวคิดของ TQM

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารข้ามสายงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารข้ามสายงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00 น.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ความคาดหวังของลูกค้า
                           - ภาระหน้าที่ขององค์กรและกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ตามแนวคิด TQM
                           - PDCA เพื่อการบริหารงาน
                         การบริหารข้ามสายงาน ( CFM )
                           - หลักการและแนวคิดการบริหารข้ามสายงาน
                           - การแต่งตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน  
                           - ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการข้ามสายงาน
                           - การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาแนวนอน           
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การกำหนดทีมงานข้ามสายงานเพื่อจัดการปัญหา
                         การจัดการปัญหาโดย Cross Functional Team
                           - ขั้นตอนการดำเนินการจัดการปัญหาของกลุ่ม QC
                           - Workshop
                           - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Cross Functional Management