ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)


การบริหารข้ามสายงาน 
Cross Functional Management(CFM)

บทนำ
    ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ TQM (JUSE , คณะกรรมการ Deming Prize) ได้ให้ความหมายว่า  “กิจกรรมที่เป็นระบบ ( Systematic Activities ) ที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการด้วยราคาและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม”
 
   TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) ในญี่ปุ่นสับสนกับ คำว่า QC ควบคุมคุณภาพ เมื่อใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นกลับแปลว่า ‘ฮินชิทสุ คันริ’ ซึ่งหมายถึง QM บริหารคุณภาพ ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกรู้จักหลักการบริหารชนิดนี้ในนาม TQM

   หนึ่งในยานพาหนะ คือ การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management หมายถึง “กิจกรรมที่ต้องมีการทำร่วมกันข้ามฝ่ายงานเพื่อให้บรรลุผลจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้ร่วมกัน ที่มุ่งเป้าหมายที่เจาะจงไปที่ “ดัชนีชี้วัดหลักของธุรกิจ (Management Elements) Elements)” เช่น Quality, Cost, Delivery, New Products Development.
 
ซึ่งในองค์กรจะมี 3 ช่วงที่ต้องใช้การบริหารงานแบบ CFM
1. พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ พื้นฐานขององค์กร
2. เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาต้องมีการร่วมกันเตรียมความพร้อม ซึ่งในระบบอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทำให้เห็นถึงการต้องทำงานร่วมกันใน “APQP”
3. เมื่อมีปัญหาหรือต้องการปรับปรุง  การประกันคุณภาพ , บริหารต้นทุน , ควบคุมการส่งมอบ
 ( ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละเรื่องมีความแตกต่างให้ดูคู่มือ Kurogane Kenji, “Cross-Functional Management : Principles and Practical Applications”, Asian Productivity Organization, Tokyo, 1993 เป็นแนวทาง)

ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
 
   เมื่อมีการออกแบบระบบการทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ละสายงานต้องเริ่มบริหารงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบหรือ เรียกว่าการบริหารงานประจำวัน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขขั้นตอนการทำงานทำให้การทำงานเกิดความไม่สอดคล้องกัน หรือประเด็นด้านกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับกระบวนการทำงานจึงทำให้ต้องมีการก่อตั้ง Cross Functional Team เพื่อจัดการประเด็นที่สนใจให้ลุล่วง
 
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย Cross Functional Team :CFT
 
วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับที่ต้องมีการทำงานร่วมกันเข้าใจหลักการบริหารงานข้ามสายงานและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทาง CFM

กลุ่มเป้าหมาย : ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ สำหรับการพัฒนากระบวนการด้านธุรกิจ
                     ผู้จัดการ หัวหน้างาน สำหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ การการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00- 12.00 บทนำ
                    - วิวัฒนาการของ TQM , TQM คืออะไร
                    - รูปแบบแนวคิด TQM :  The Juse’s TQM Model , Japanese Standard Association ,
                      TVM Model Dr.Veerapot Lueprasitsakul , Thailand Quality Award , Kano's House
                   Cross Functional Management
                    - Cross Functional Management คืออะไร
                    - รูปแบบทีมบริหารข้ามสายงาน(Cross Functional Team)
                   การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
                    - หน้าที่ในการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
                    - ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
                    - กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                    - วินิจฉัยองค์กรและพยากรณ์สมมุติฐานในอนาคต
                    - องค์กรและบริบทขององค์กร  SWOT
                    - ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                    - การกำหนดกลยุทธ์
                    - การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจ
                    - การกำหนดกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และผังกระบวนการทางธุรกิจ
                   การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
                    - กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
                    - กำหนดขอบเขตของงาน
                    - สรุปปัยจัยป้อนเข้าและป้อนออกกระบวนการ  ( SIPOC )
                    - กำหนด KPI ที่ใช้ประเมินผลกระบวนการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขต
                    - เขียนขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน
                    - เมินปัญหาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงาน และ ประเมิน
                       ปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดปัญหา  และ ประชุมกำหนดแนวทางป้องกัน
                    - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยนำเอามาตรการป้องกันเข้าไปประยุกต์ใช้
                    - เอกสารสนับสนุนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                    - การสรุปหน้าที่งานแต่ละตำแหน่ง
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่
                    - การตั้งทีมงานสำหรับ New Model
                    - ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ ( APQP )
                    - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                    - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                    - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
                    - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                    - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                    - แผนการศึกษาและเตรียมความพร้อมของการผลิต APQP PLAN
                   การแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
                    - แนวคิดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงข้ามสายงาน
                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย Cross Functional Team :CFT
                    - STEP0. แต่งตั้งกลุ่ม CFT
                    - STEP 1. คัดเลือกหัวข้อของปัญหา
                    - STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
                    - STEP 3 จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
                    - STEP 4 การวิเคราะห์สาเหตุ
                    - STEP 5 กำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงานและ
                                  นำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
                    - STEP 6 ตรวจสอบผลลัพธ์
                    - STEP 7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
                    - Q&A


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)