ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)


การบริหารตามนโยบาย
(Policy Management : PM)

บทนำ
    ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ TQM (JUSE , คณะกรรมการ Deming Prize) ได้ให้ความหมายว่า  “กิจกรรมที่เป็นระบบ ( Systematic Activities ) ที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการด้วยราคาและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม”
 
   TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) ในญี่ปุ่นสับสนกับ คำว่า QC ควบคุมคุณภาพ เมื่อใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นกลับแปลว่า ‘ฮินชิทสุ คันริ’ ซึ่งหมายถึง QM บริหารคุณภาพ ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกรู้จักหลักการบริหารชนิดนี้ในนาม TQM

                       
   JUSE ได้ให้คำนิยามของ Policy Management หมายถึง “กิจกรรมที่ทำร่วมกันทั่วทั้งบริษัทเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงานหรือนโยบายระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ที่กำหนดขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
   ดังนั้น Hoshin Kanri เมื่อแปลความหมายจึงมักเรียกว่า การบริหารจัดการนโยบาย หรือ Policy Management ) เป็นการดำเนินการแบบ Top-Down ที่มีการเรียงลำดับความสำคัญของงาน และการจัดสรรทรัพยากร บุคคลากร ทรัพย์สิน และข้อมูลไปใช้ตามลำดับความสำคัญของงานนั้นๆ โดยมุ่งที่จะ "หลุดพ้นจากสภาพเดิม" (Breakthrough) หรือหลุดพ้นจากสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ระบบการบริการนโยบาย Suyama’s style
 
 

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับที่ต้องมีการทำงานร่วมกันเข้าใจหลักการบริหารโดยนโยบาย โดยใช้แนวคิดของ Suyama และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในฝ่ายของตนจนเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย : ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ หัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00- 12.00  บทนำ
                     - วิวัฒนาการของ TQM , TQM คืออะไร
                     - รูปแบบแนวคิด TQM :  The Juse’s TQM Model , Japanese  
                        Standard Association , TVM Model Dr.Veerapot Lueprasitsakul ,  
                        Thailand Quality Award , Kano's House
                     การบริหารนโยบาย (Policy Management)
                      - Hoshin Kanri หรือ Policy Management คืออะไร
                      - Hoshin Tenkai หรือ Policy Deployment คืออะไร
                      - ปัญหาของการบริหารโดยใช้นโยบาย
                    ขั้นตอนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
                      PLAN
                      - นโยบายของประธาน : การกำหนดเป้าหมายและมาตรการปฏิบัติ
                      - การกำหนด Management Point  หรือ Control Point
                      - ตัวอย่างเอกสารนโยบายของกรรรมการผู้จัดการ
                      - Workshop
                      - นโยบายของผู้จัดการ : การกำหนดเป้าหมายและมาตรการปฏิบัติ                     
                      - C-E Policy Deployment สำหรับกำหนดนโยบายผู้จัดการ
12.00-13.00   พัก
13.00-16.00    - ตัวอย่าง เอกสารนโยบายของผู้จัดการ
                      - Workshop
                      - C-E Policy Deployment วิเคราะห์มาตรการดำเนินงานระดับแผนก
                      - ตัวอย่าง เอกสารแผนกิจกรรรม
                      - Workshop
                      DO
                      - การสื่อสารและทำความเข้าใจแผนงาน
                      - การปฏิบัติและการควบคุมการดำเนินงานตามแผน
                      CHECK
                      - ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
                      - การตรวจสอบจุดควบคุม (Control Point) และบ่งชี้ปัญหา
                      ACTION
                      - การแก้ไขปัญหา
                      - แก้ไขปรับปรุงระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                     การวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูง
                     Q&A


รูปแบบการอบรม
ทฤษฏี 40 % และปฏิบัติ  70%
Workshop เสมือนจริงโดยกำหนดนโยบายของประธานกรรมการจนได้แผนการปฏิบัติ ( PLAN)

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)