ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new version)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

ฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
Strategic Management for managerial person

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง  หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ  ช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ  เพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การได้  ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่องค์การภาคการผลิตหรือภาคบริการ
   หลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ระดับผู้บริหารเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
   2. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและมีทักษะในดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา              กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                        - สภาวะการแข่งขันกับความอยู่รอดขององค์กร 
                        - กลยุทธ์คืออะไร?  การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                        - องค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการของการบริหารเชิงกลยุทธ์
                         1. การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)
                                -  ภารกิจ (Mission)
                                -  เป้าหมาย (Gold) , KPI
12.00-13.00 น.   พัก
 13.00-16.30 น.  2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
                                - SWOT Analysis เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
                                - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)
                                - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
วันที่ 2
 09.00-12.00 น.  3. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
                                - กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
                                - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
                                - กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
12.00-13.00 น.   พัก
13.00-16.30 น.   4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
                                - การกำหนดแผนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (Resources Allocation)
                                - การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการปรับปรุง
                        5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
                                - การตรวจสอบ (Monitoring)
                                - การประเมินผล ( Evaluating)
                                - การปรับปรุง (Improving)

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์