ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น_(Hoshin Kanri)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

ฝึกอบรม เทคนิคการระดมสมองในการประชุม


เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map
(Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุม ประธานที่ประชุม จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการประชุมให้ได้มาซึ่งผลการประชุมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจและนำไปสู่การปฏิบัติ แต่ในความเป็นจริง การประชุมส่วนใหญ่นั้นมีลักษะในการประชุมคือ ประธานที่ประชุม เสนอ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย หรือบางครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม บางท่านมีบทบาทในการนำเสนอแต่เพียงผู้เดียว ขาดการระดมสมอง ขาดการเชื่อมโยงความคิด เพื่อก่อเกิดวิธีการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่างได้ผลสูงสุด
   ดังนั้นการให้ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรให้นำผลการประชุมลงสู่แผนปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา เพื่อสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทำแผนกงานเพื่ออนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมใจบทบาทตนเองในการประชุมและการทำงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาการทำงานหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00   การระดมสมอง
                       - วัตถุประสงค์ของการระดมสมอง
                       - กฎการประชุมระดมสมอง              
                       - ขั้นตอนและวิธีการระดมสมอง
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การพิจารณาและประเมินตัวเลือกเพื่อขจัดปัญหา
                       - กติกามารยาทในการระดมสมอง
                       - ความล้มเหลวของการประชุมระดมสมอง
                       - Workshop
09.00-12.00   เทคนิคการประชุม                    
                       - กระบวนการประชุม
                       - วัตถุประสงค์ของการประชุม
                       - ขั้นตอนการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
                       - บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม
                       - ลักษณะของการประชุมที่ดี
                       - การติดตามผลการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
                       - Work shop
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30  การจัดหมวดหมู่ความคิด Mind Map
                       - Mind map คืออะไร
                       - ขั้นตอนการเขียน Mind map
                       - การใช้รูป, สัญลักษณ์, รหัส, ความหนา ของ mind map
                       - หลักการเขียนคำอธิบาย (KEY WORD)
                       - Work shop 
                     สรุปประเด็น และถาม ตอบข้อสงสัย

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม Brainstorming