ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 1Day

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

ฝึกอบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กร  มักมีการจดบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า รายงานการประชุม  และในการเขียนรายงานการประชุมนั้น  แม้จะมีรูปแบบและหลักการที่ใช้กันทั่วไปเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว แต่ผู้ทำหน้าที่จดรายงาน  การประชุมมักมีปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น จำต้องอาศัยหลายทักษะ ซึ่งรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อหรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ  ในความเป็นจริง เราจะพบว่า พนักงานหลายคนไม่มีทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น ทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม หรือถ้าต้องเขียน ก็จะใช้เวลานานมาก และบางครั้ง ก็เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ต้องเสียเวลาแก้ไขในภายหลัง

วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของรายงานการประชุม
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมอย่างกระชับได้ใจความ และเนื้อหาครบถ้วย
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เลขานุการ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                      กิจกรรม
วันที่ 1 เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาไทย
          1. ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
          2. รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
          3. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
          4. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
          5. การฟังอย่างตั้งใจ
          6. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุมด้วยหลักการ 3 C
          7. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
          8. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
          9. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 2 เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ
          1. การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานการประชุม ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ
          2. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
          3. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
          4. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุม
          5. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
          6. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
          7. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม

หมายเหตุ  การเขียนรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ