ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันทุกๆองค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินงานขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในองค์กร งานโครงการบางงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ของงบประมาณ เวลาและคุณภาพที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการโดยใช้เทคนิค PERT / CPM
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิค PERT / CPM ในการวางแผนโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - วงจรการพัฒนาโครงการ
                     การวางแผนบริหารโครงการ
                        - ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
                        - กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - จัดองค์กรและและทีมงาน                              
                        - กำหนดระบบการบริหารงานพื้นฐาน
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                        - 6 ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการใช้ PERT / CPM ในการวางแผนโครงการ
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT / CPM
                        - Workshop การสร้าง PERT/CPM
12.00-13.00      - พัก
13.00-17.00           * การหาค่า  ES,EF,LS,LF
                            * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                        - Workshop  การหาค่า ES,EF,LS,LF, Critical Path ,Slack,ความแปรปรวน   
                        - การจัดทำแผนโครงการ
                        - Workshop  การจัดทำแผนโครงการ
                        - การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผนโครงการ
                        - Workshop  การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผน   
                        - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ