ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)


เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

หลักการและเหตุผล
 
เป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จของทุกองค์กรนั้นคือ ผลกำไรและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ย่อมต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มากมายหลายๆกิจกรรม ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสมบูรณ์ 
 
  แต่ในการปฏิบัติงานจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการทำงานั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้
 
แนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา
    ทฤษฎีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผลงานเรื่องนักแก้ปัญหาทั่วไป (general problem solver) ของ Ernest & Newell (1969) และ Newell & Simon (1972) ซึ่งเป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาของมนุษย์ (human problem solving)
 

McNamara (1999) กล่าวว่าวิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่จะสามารถ แก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยต้องมีการฝึกใช้เสียก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
แนวทางสำหรับจัดการกับสิ่งผิดปกติเบื้องต้น
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ
                      - ปัญหาและรูปแบบของปัญหา
                      - ประเภทของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     หลักการและแนวคิด
                      - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหา
                      - ขันตอนการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ
                      - เครื่องมือพื้นฐานต่างๆสำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหา
                     ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
                      - ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดความชัดเจน โดย 5W1H
                      - จัดการกับสิ่งผิดปกติเบื้องต้น
12.00-13.00  พัก
13.00-16.00  - มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดย ก้างปลา หรือ why why
                      - แจกแจงทางเลือกและเลือกมาตรการตอบโต้สาเหตุของปัญหา
                      - วางแผนการนําทางเลือกไปปฏิบัติ
                      - ควบคุมการปฏิบัติตามแผน
                      - ตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไข
                      - จัดทำมาตรฐานเพื่อรักษาผลลัพธ์
                     Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)