ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย
WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

บทนำ
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข
 
   ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 
   แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC  ,QC Story  , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles  ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้


   เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามีมากมายหลายหลายแต่ที่นิยมใช้กันคือ Why-Why Analysis
 
   แนวคิดของ Why – Why Analysis 
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง “ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่” โดยหลักการวิเคราะห์ “ทำไม” ซึ่งจะมีลักษณะการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ
   1. มองจากสภาพที่ควรจะเป็น
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์สามารถมองเห็นปัญหาได้โดยทันทีหรือสามารถพิสูจน์ปัญหาได้ง่ายที่หน้างานอย่างชัดเจน
   2.   มองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก วิธีการมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี ก็น่าจะเหมาะกว่า
 
   ในการวิเคราะห์ทำให้ได้สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาหลักการที่ผู้วิเคราะห์ต้องมีการดำเนินงานคือ การบริหารโดยข้อเท็จจริง  (Management  By  Fact)  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ  น้อยๆ  จนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆ  โดยการบริหารข้อเท็จจริง  เป็นพื้นฐานในการสังเกตการณ์  สภาพปัญหา  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา  ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง   ตรงจุด  เกาได้ถูกที่คัน  การจะได้ซึ่งข้อเท็จจริง  จะไม่ใช่แค่ดูรายงาน  ดูข้อมูล  แต่จะต้องลงไปดู  ฟัง  สัมผัส  กับพื้นที่จริงหรือลองทำจริงๆ  ดูของจริง  สถานการณ์จริงในการปฏิบัติ
 

  แนวคิดของ Cause and Effect Diagram
 
   เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นเราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) " เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
 
   เมื่อผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุได้ ก็สามารถทำให้การจัดการกับปัญหานั้นเกิดประสิทธิภาพเนื่องจากได้จัดการกับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหา
 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางต่างๆ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักการและมีทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหาจนสามารถนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                      - ปัญหาและประเภทสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ
                      - หลักการ 5 Gen สำหรับวิเคราะห์ปัญหา
                     Cause & Effect diagram   
                      -  แนวคิดการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหา Cause & Effect diagram   
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Cause & Effect diagram   
                        1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                        2. กำหนดปัจจัยหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
                        3. ระดมความคิดระบุสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                        4.กำหนดลำดับความสำคัญ
                        5.ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
                      -  Work Shop
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    Why-Why Analysis
                      -  แนวคิดการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาของ Why-Why Analysis
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                         1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                         2.ทำความเข้าใจกับระบบ (โครงสร้าง) ของสิ่งที่จะทำการวิเคราะห์
                         3.กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
                         4 การวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม”
                         5.กำหนดลำดับความสำคัญ
                         6.ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
                      -  Work Shop
                      -  Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram