ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement (FI) 1วันเน้นภาคทฤษฎี

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา WHY-WHY


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย
WHY-WHY ANALYSIS

หลักการและเหตุผล
   เมื่อเกิดความบกพร่องของงาน หน้าที่หลักของผู้ควบคุมงานคือการที่จะต้องแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำ แต่ในทางปฏิบัติแล้วหากผู้ควบคุมงานขาดความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำได้ การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา ในสภาวการณ์ที่การแข่งขันมีความรุนแรง ปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดหรือก้าวสู่การเป็นผู้นำได้นั้น การผลิตจะต้องมีต้นทุนที่เหมาะสม คุณภาพตามข้อกำหนด และส่งมอบสินค้าตรงเวลา ดังนั้นในการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบจะทำให้เรารู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย WHY-WHY ANALYSIS และหลักการ 5 GEN

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                   กิจกรรม
09.00-12.00 น.    -  Why-Why Analysis คืออะไร
                         -  แนวคิดการแก้ไขปัญหาของ Why-Why Analysis
                         -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                         -  หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
                         -  การมองจากสภาพที่ควรจะเป็น                                   
                         -  Work Shop (หน้างาน)
12.00-13.00 น.    -  พัก
13.00-16.30 น.    -  การมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี                                  
                         -  Work Shop (ห้องเรียน)
                         -  การกำหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหา
                         -  Work Shop (นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย)
                         -  Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา WHY-WHY