ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา WHY-WHY


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย
WHY-WHY ANALYSIS

หลักการและเหตุผล
   เมื่อเกิดความบกพร่องของงาน หน้าที่หลักของผู้ควบคุมงานคือการที่จะต้องแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำ แต่ในทางปฏิบัติแล้วหากผู้ควบคุมงานขาดความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำได้ การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา ในสภาวการณ์ที่การแข่งขันมีความรุนแรง ปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดหรือก้าวสู่การเป็นผู้นำได้นั้น การผลิตจะต้องมีต้นทุนที่เหมาะสม คุณภาพตามข้อกำหนด และส่งมอบสินค้าตรงเวลา ดังนั้นในการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบจะทำให้เรารู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย WHY-WHY ANALYSIS และหลักการ 5 GEN

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                   กิจกรรม
09.00-12.00 น.    -  Why-Why Analysis คืออะไร
                         -  แนวคิดการแก้ไขปัญหาของ Why-Why Analysis
                         -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                         -  หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
                         -  การมองจากสภาพที่ควรจะเป็น                                   
                         -  Work Shop (หน้างาน)
12.00-13.00 น.    -  พัก
13.00-16.30 น.    -  การมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี                                  
                         -  Work Shop (ห้องเรียน)
                         -  การกำหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหา
                         -  Work Shop (นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย)
                         -  Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา WHY-WHY