ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

Kaizen by Suggestion System

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารโครงการ ( Project Management )

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา บริหารโครงการ


การบริหารโครงการ
Project Management

หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันทุกๆองค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินงานขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในองค์กร งานโครงการบางงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ของงบประมาณ เวลาและคุณภาพที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารโครงการจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - วงจรการพัฒนาโครงการ
                     การวางแผนบริหารโครงการ
                        - ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
                        - กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - จัดองค์กรและและทีมงาน                              
                        - กำหนดระบบการบริหารงานพื้นฐาน
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT / CPM
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00          * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                       - การจัดทำแผนโครงการ
                     การเร่งรัดโครงการ (crashing project)
                        - การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผนโครงการ
วันที่ 2
09.00-12.00   การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
                        - วัตถุประสงค์/เครื่องมือสำหรับการบริหารควบเสี่ยง     
                        - ขั้นตอนการการบริหารความเสี่ยง
                        - การประเมินความเสียง
                        - การติดตามการแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00   กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล
                        - การประเมินภาพรวมโครงการ
                    การปิดและประเมินผลโครงการ
                        - ขั้นตอนการปิดโครงการ
                        - จัดทำรายงานปิดโครงการ
                    แนะนำISO 10006 Project Management

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา บริหารโครงการ